รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๕๐๐๘ - วัดบรบือสราราม
ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปิยรัตน์อันชนะวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
2สามเณรมนัสพงษ์ดำคล้ายวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
3สามเณรนาสุทะนิงวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
4สามเณรรัตกรณ์ไชยสันวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
5สามเณรอนันตะชิงภูแข็งวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
6สามเณรธนาวุธคงสมมาดวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
7สามเณรวีรวัฒน์มิปัสชาลิวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
8สามเณรภาณุวัฒน์พรพาวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
9สามเณรพีรพัฒน์บวชประโคนวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
10สามเณรเฉลิมชัยนวนผิววัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
11สามเณรฉัตรมงคลสิงห์ศรีวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
12สามเณรธีรวัฒน์มิปัสชาลิวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
13สามเณรศรายุทธสมบูรณ์วัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
14สามเณรอนุชาติพิมพ์ศรีวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
15สามเณรวรเดชป้อมกลางวัดบรบือสรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
16พระทองฤทธิ์บุญจันทร์ปญฺญากาโมวัดบ้านม่วงคณะจังหวัดมหาสารคาม
17พระทรงชัยเทียงดาห์นิมิตฺตชโยวัดป่ากุงหนาคณะจังหวัดมหาสารคาม
18พระศักดิ์สิทธิ์มัชฌิมาฐิตปญฺโญวัดโคกกลางคณะจังหวัดมหาสารคาม
19พระชัยวัฒน์อัมไพชยธมฺโมวัดโคกกลางคณะจังหวัดมหาสารคาม
20พระจตุภัทรคำสาสุภทฺโธวัดโคกกลางคณะจังหวัดมหาสารคาม
21พระธวัชชัยนิยมชัยธมฺมชโยวัดโคกกลางคณะจังหวัดมหาสารคาม
22พระชัยพรหงสุวรรณชยธมฺโมวัดซำแฮดคณะจังหวัดมหาสารคาม
23พระกิตติกรกาหลงปญฺญาวโรวัดสวนเวฬุวนารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
24พระเดชานนท์ชุมพลจารุวณฺโณวัดสวนเวฬุวนารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
25พระวุฒิชัยชาวด่านชยธมฺโมวัดหัวนาทัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
26พระอลงกรณ์ทวยสอนเตชธมฺโมวัดหัวนาทัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
27พระธนูฤทธิ์สีผงภูริญาโณวัดฝายป่าบัวคณะจังหวัดมหาสารคาม
28พระทรงพลเทพรัตน์พลญาโณวัดฝายป่าบัวคณะจังหวัดมหาสารคาม
29สามเณรกนพลทศโมลาวัดหัวนาทัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
30พระธวัชกางเกษอกิญฺจโนวัดโนนทองคณะจังหวัดมหาสารคาม
31พระคำรณมาลาหอมสุธิจาโรวัดหนองทุ่มคณะจังหวัดมหาสารคาม
32พระวชินผิวนินอภโยวัดหนองแวงคณะจังหวัดมหาสารคาม
33พระวัฒนาบุญอบอธิมุตฺโตวัดดอนพยอมคณะจังหวัดมหาสารคาม
34พระสุพัฒน์พิเมยฐิตสาสโนวัดโนนทองคณะจังหวัดมหาสารคาม
35พระพงศักดิ์พันตะโคตรฐิตสทฺโธวัดโนนทองคณะจังหวัดมหาสารคาม
36พระวัฒนากึกก้องเตชธมฺโมวัดอัมพวนารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
37พระภานุพงษ์อุปฮาตสมจิตฺโตวัดสิริบุญญารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
38พระสัมฤทธิ์ขันธ์ศรีโพธิ์ขนฺติธโรวัดสิริบุญญารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
39พระธวัชชัยรักเอี่ยมจกฺกวโรวัดศาลาทองคณะจังหวัดมหาสารคาม
40พระสำเภาทองพลกันยาสุภทฺโทวัดสระแก้วคณะจังหวัดมหาสารคาม
41พระเอกชัยบุญธรรมธมฺมธีโรวัดวังปลาโดคณะจังหวัดมหาสารคาม
42สามเณรชาติชายสุขส่วนวัดโนนราษีคณะจังหวัดมหาสารคาม
43พระทวีพิมพ์โยธาสุวีโรวัดหัวขัวคณะจังหวัดมหาสารคาม
44พระอนุสรณ์เศษรักธาจารุธมฺโมวัดผักหวานคณะจังหวัดมหาสารคาม
45พระยิ่งยงศิริกุลยติกโรวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดมหาสารคาม
46สามเณรสราวุฒิอุชีวัดสว่างโนนทันคณะจังหวัดมหาสารคาม
47พระสมชายแสนสุขสิริจนฺโทวัดบ้านค้อคณะจังหวัดมหาสารคาม
48พระสรศักดิ์แก้วกันยาสิริธมฺโมวัดบ้านค้อคณะจังหวัดมหาสารคาม
49พระสามารถสิงขรเขตรจนฺทจิตฺโตวัดบ้านค้อคณะจังหวัดมหาสารคาม
50พระเดชาดงสมบัติปญฺญาธโรวัดบ้านค้อคณะจังหวัดมหาสารคาม