รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๕๐๐๗ - วัดพระธาตุนาดูน
ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน มหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญผลอุตสาขนฺติสมฺปนฺโนวัดเวฬุวันคณะจังหวัดมหาสารคาม
2สามเณรภัคนนท์แก่นสาวัดโพธารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
3พระสุดทีศรีนวนปภาโตวัดหนองทุ่มคณะจังหวัดมหาสารคาม
4พระคมกริชบานนนท์อติธมฺโมวัดหนองทุ่มคณะจังหวัดมหาสารคาม
5พระอนิรุทธิ์สุขสวัสดิ์คุณวีโรวัดหนองทุ่มคณะจังหวัดมหาสารคาม
6พระมานะเทียนเครือขนฺติจิตฺโตวัดหนองทุ่มคณะจังหวัดมหาสารคาม
7พระไพบูลอันโคตรจกฺกวโรวัดหนองทุ่มคณะจังหวัดมหาสารคาม
8พระอินทร์ศาลางามอินฺทปญฺโญวัดหนองทุ่มคณะจังหวัดมหาสารคาม
9พระอานนท์สมทรัพย์อานนฺโทวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดมหาสารคาม
10พระอภิสิทธิ์นิลศิริฐิตปุญฺโญวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดมหาสารคาม
11พระประวิทย์บุญพาทำสิรคุตฺโตวัดโคกยาวคณะจังหวัดมหาสารคาม
12พระมนตรีแวนศิลายโสธโรวัดโคกยาวคณะจังหวัดมหาสารคาม
13พระอิทธิกรวรรณวิจิตรฐิตวีโรวัดโคกยาวคณะจังหวัดมหาสารคาม
14พระสินทวีเพียซ้ายสูงเนินอินฺทปญฺโญวัดแดงโพงคณะจังหวัดมหาสารคาม
15พระอภิสิทธิ์ประวันเตากิตฺติญาโณวัดนาดูนพัฒนารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
16พระนิรุตนาทองบ่อยสินฺธโรวัดนาดูนพัฒนารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
17พระณรงค์แท้สูงเนินฐิตมโนวัดนาดูนพัฒนารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
18พระธีรภัทรพานิชย์ฐิตธมฺโมวัดดงน้อยคณะจังหวัดมหาสารคาม
19พระวิทวัธกองมณีธีรปญฺโญวัดดงน้อยคณะจังหวัดมหาสารคาม
20พระไพโรจน์ปินะกาโนชุตินฺธโรวัดหนองกลางโคกคณะจังหวัดมหาสารคาม
21พระทศพรทุทุมมาวรญาโณวัดดงน้อยคณะจังหวัดมหาสารคาม
22พระบุญเพ็งปัตตาเทสังฐิตธมฺโมวัดหนองกลางโคกคณะจังหวัดมหาสารคาม
23พระสุรสิทธิ์หล่ามีสุรจิตฺโตวัดโคกเครือคณะจังหวัดมหาสารคาม
24พระบุญจันทร์สุราชปญฺญาสิริวัดโคกเครือคณะจังหวัดมหาสารคาม
25พระบัญชาพานไธสงจิรสุโภวัดหนองผงคณะจังหวัดมหาสารคาม
26พระธวัชชัยปรทุมมาตรอภิปุญฺโญวัดโคกกลางคณะจังหวัดมหาสารคาม