รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๕๐๐๕ - วัดราษฎร์สังคม
ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน มหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิธิพงษ์ต่อติดยสปาโลวัดสว่างวิจารณ์คณะจังหวัดมหาสารคาม
2พระรัฐกิจชาฎาเตชธโรวัดหนองมันปลาคณะจังหวัดมหาสารคาม
3สามเณรจักรภัทรกรุณาวัดสว่างหนองชาดคณะจังหวัดมหาสารคาม
4พระบุญเตียงชารีโชติธมฺโมวัดราษฎร์นิคมคณะจังหวัดมหาสารคาม
5พระยงยุทธรัตนทิพย์มหาปัญโญวัดราษฎร์นิคมคณะจังหวัดมหาสารคาม
6พระทวีลาภภูกันจนฺทวณฺโณวัดราษฎร์พิสัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
7พระอดิศักดิ์กินลมอธิปญฺโญวัดพุทธประดิษฐ์คณะจังหวัดมหาสารคาม
8พระธนิตประจิตรอธิปญฺโญวัดราษฎร์สังคมคณะจังหวัดมหาสารคาม
9พระสมสมัยจันทะเจ็กกิตฺติสาโรวัดราษฎร์สังคมคณะจังหวัดมหาสารคาม
10พระวิรัชเชตะวันขนฺติโกวัดราษฎร์สังคมคณะจังหวัดมหาสารคาม
11พระอรัญสาระโทสุทฺธจิตฺโตวัดราษฎร์สังคมคณะจังหวัดมหาสารคาม
12พระสมบัติโมลากตปุญฺโญวัดราษฎร์สังคมคณะจังหวัดมหาสารคาม
13พระทนงศักดิ์ก้อนทองคุณากโรวัดกลางเชียงยืนคณะจังหวัดมหาสารคาม
14สามเณรณัฐวุฒิอุปมะวัดกลางเชียงยืนคณะจังหวัดมหาสารคาม
15สามเณรธีระพัฒน์วงษ์พานวัดกลางเชียงยืนคณะจังหวัดมหาสารคาม
16สามเณรสิตาธิพรอ้อกองวัดกลางเชียงยืนคณะจังหวัดมหาสารคาม
17สามเณรภัทรศิลป์พลดีวัดกลางเชียงยืนคณะจังหวัดมหาสารคาม
18พระกิตติชัยนินหล้าชนฺติโกวัดสะอาดเจริญศิลป์คณะจังหวัดมหาสารคาม
19พระพันตรีนันจินดาขนฺติวโรวัดสะอาดเจริญศิลป์คณะจังหวัดมหาสารคาม
20พระวุฒิชัยอะนันตาอนนฺตฐาโรวัดสว่างอารมย์คณะจังหวัดมหาสารคาม
21พระสมัยอ่อนวงนาราดสุจิตฺโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดมหาสารคาม
22พระรัศมีอัญโพธิ์ฐิตเมธีวัดชัยพิมลคณะจังหวัดมหาสารคาม
23พระเดือนแสงสุขมหาปุญฺโญวัดศรีสุทธารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
24พระปัญญากรแสนเมืองปญฺญากโรวัดเชียงยืนคณะจังหวัดมหาสารคาม
25สามเณรจิตรกรพรมสุมาวัดเชียงยืนคณะจังหวัดมหาสารคาม
26สามเณรธนพัฒน์ศรีกันหาวัดปัจจิมเชียงยืนคณะจังหวัดมหาสารคาม
27พระสุทัศน์หงษาวิบูรณ์ฐานวโรวัดโพธิ์ศรีสว่างคณะจังหวัดมหาสารคาม
28พระหยูตรีศาสตร์ขนฺติธมฺโมวัดโพธิ์ศรีสว่างคณะจังหวัดมหาสารคาม
29สามเณรจักรกฤษณ์ราชภักดีวัดโพธิ์ศรีบ้านเข็งคณะจังหวัดมหาสารคาม