รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๕๐๐๓ - วัดกลางโกสุม
ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประยุทธศรีษะโคตรปุญฺญกาโมวัดใต้โกสุมคณะจังหวัดมหาสารคาม
2พระภูตะวันนุสีวอภูริสีโลวัดใต้โกสุมคณะจังหวัดมหาสารคาม
3พระนิคมศรีขวาพานิราสโยวัดใต้โกสุมคณะจังหวัดมหาสารคาม
4พระจรัสจันทะเขตพฺรหฺมปญฺโญวัดคุยโพธิ์คณะจังหวัดมหาสารคาม
5สามเณรสุเมธไชยปราบวัดกลางโกสุมคณะจังหวัดมหาสารคาม
6พระโสภณราชเมืองศรีสตฺตมโนวัดหัวขัวคณะจังหวัดมหาสารคาม
7พระศุภชัยพลอยไทยสิริธมฺโมวัดเทพนิมิตคณะจังหวัดมหาสารคาม
8พระอนุชาอาจกมลอภิวฑฺฒโนวัดเทพนิมิตคณะจังหวัดมหาสารคาม
9พระวุธอ่อนหวานอาชิโตวัดหนองกุงน้อยคณะจังหวัดมหาสารคาม
10พระกำจัดกุลเพชรวชิรปญฺโญวัดศรีอรัญญาวาสคณะจังหวัดมหาสารคาม
11พระธรรมสรณ์เชิดโฉมอินฺทญาโณวัดศรีอรัญญาวาสคณะจังหวัดมหาสารคาม
12พระสุพันธ์ทองเภาสุจิตฺโตวัดวังกุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
13พระอานันท์ศิริทองจักร์อธิปญฺโญวัดมงคลชัยศรีคณะจังหวัดมหาสารคาม
14พระจันทร์ถาวิชัยปสนฺโนวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดมหาสารคาม
15พระอำนวยบุตรแสนโคตรฐานิสฺสโรวัดศรีชุมพรคณะจังหวัดมหาสารคาม
16พระวรวิชดวงพิทักษ์ถิรจิตฺโตวัดดู่เหนือคณะจังหวัดมหาสารคาม
17พระสุพจน์สีสมัยพฺรหฺมชโยวัดวังขอนจิกคณะจังหวัดมหาสารคาม
18พระไกรชนะชะมะทีเตชธมฺโมวัดหนองหญ้าม้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
19พระถวัลย์จันทนามฐิตลาโภวัดหนองหญ้าม้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
20พระอดิศรพันฤทธิ์ทีปธมฺโมวัดหนองหญ้าม้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
21พระวุฒิไกรน้อยตรีมูลปวฑฺฒโนวัดสุนธารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
22พระสำเนาหงษ์วิชัยฐานวุฑฺโฒวัดทรายคำคณะจังหวัดมหาสารคาม
23พระคำฝองสีทัศน์สาสิริปญฺโญวัดทรายคำคณะจังหวัดมหาสารคาม
24พระสุบินแสงเพ็งเคนขนฺติโกวัดทรายคำคณะจังหวัดมหาสารคาม
25พระธงชัยสมศรีอธิปญฺโญวัดสว่างนิคมคณะจังหวัดมหาสารคาม
26พระสุขสันติแผงสาเคนสุเมโธวัดสว่างนิคมคณะจังหวัดมหาสารคาม
27พระอุละเดิดสุขยืนอิทธิญาโณวัดสว่างนิคมคณะจังหวัดมหาสารคาม
28พระอุเทนวงชาลีสมฺปนฺโนวัดหนองกุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
29พระคำปิวชมภูทรคุณงฺกโรวัดศาลาคณะจังหวัดมหาสารคาม
30พระบุญส่งศรีหอมปุญฺญมโนวัดเกษมสุขารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
31พระอมรหงส์คำเมืองอมโรวัดสุคันธารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
32พระบรรทูลบุญใบปุญฺญกาโมวัดสุวรรณคงคาคณะจังหวัดมหาสารคาม
33พระจิระพันธ์บุญนะทีขมานนฺโทวัดบ้านเลิงใต้คณะจังหวัดมหาสารคาม
34พระสัมพันธ์สายดงขนฺติโกวัดเลิงบัวคณะจังหวัดมหาสารคาม
35พระดนัยณัฏฐ์แซ่ตั้งจิตฺตสโรวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดมหาสารคาม
36พระกิตติกุลสร้างการนอกยติโกวัดชัยประสิทธิ์คณะจังหวัดมหาสารคาม
37พระชัยพฤกษ์สารสังข์สิริวิชโยวัดชัยประสิทธิ์คณะจังหวัดมหาสารคาม
38พระไพฑูรย์ศิริแก้วถาวโรวัดโนนทันคณะจังหวัดมหาสารคาม
39พระฐาปนพงศ์มูลจันทีฐานจาโรวัดสุวรรณาวาสคณะจังหวัดมหาสารคาม
40พระสวาทปัดโพนงามถามิโกวัดสุวรรณาวาสคณะจังหวัดมหาสารคาม
41พระนรินทร์ทับทิมใสนรินฺโทวัดสระบัวทองคณะจังหวัดมหาสารคาม
42พระอนุลักษณ์รักษาอินฺทวีโรวัดสระบัวทองคณะจังหวัดมหาสารคาม
43พระสาโรจน์จรทะยาวิโรจโนวัดสระบัวทองคณะจังหวัดมหาสารคาม
44พระประวัติเดชสอนอนาธาโนวัดโพธิ์กลางคณะจังหวัดมหาสารคาม
45พระคำสันต์ศรีปิดตาญานธีโปวัดโชคชัยวรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
46สามเณรพูนสินอำคาหล้าวัดโชคชัยวรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
47สามเณรมรดกแสงแก้ววัดโชคชัยวรารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
48พระจิราวัฒน์ทับสมบัติปญฺญาวโรวัดสว่างชัยศรีคณะจังหวัดมหาสารคาม
49พระศรีจันทร์นามบุตรดีธีรปญฺโญวัดสว่างชัยศรีคณะจังหวัดมหาสารคาม