รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๕๐๐๒ - วัดโพธิ์ศรีแกดำ
ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ มหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปัญญาพัฒเพ็งปญฺญาวโรวัดเกษบุรีดอนก่อคณะจังหวัดมหาสารคาม
2พระสนธยาศรีเกษสนฺตจิตฺโตวัดสุเนตชัชวาลย์คณะจังหวัดมหาสารคาม
3พระฮวดทับอาษาฐานสมฺปนฺโนวัดเกษบุรีดอนก่อคณะจังหวัดมหาสารคาม
4พระสุครีพฉิมพลีอรุโณวัดบูรพาหนองบัวคณะจังหวัดมหาสารคาม
5พระสมเพชรมาตวังแสงอตฺตทีโปวัดศิริบุรีวังแสงคณะจังหวัดมหาสารคาม
6พระสุพจน์พิเคราะห์สุภสฺสโรวัดหนองกุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
7พระสมยศแก้วผ่องฐานุตฺตโรวัดศิริบุรีวังแสงคณะจังหวัดมหาสารคาม
8พระบุญสมแพงโพนทองเตชธมฺโมวัดหนองบัวคณะจังหวัดมหาสารคาม
9พระเทวาทับชานรินฺโทวัดหัวนาคำคณะจังหวัดมหาสารคาม
10พระชาญชัยรักภักดีจนฺทสาโรวัดป่าแดงคณะจังหวัดมหาสารคาม
11พระสมรอุทัยแพนธมฺมวโรวัดป่าข่างคณะจังหวัดมหาสารคาม
12สามเณรสัณห์ดนัยขุนสุวงศวัดดาวดึงษ์แกดำคณะจังหวัดมหาสารคาม
13สามเณรศุภกิจดิ์หารคำวัดดาวดึงษ์แกดำคณะจังหวัดมหาสารคาม
14สามเณรศรนารายณ์ประเมลัยวัดดาวดึงษ์แกดำคณะจังหวัดมหาสารคาม
15สามเณรสุวายุอันพิมพ์วัดดาวดึงษ์แกดำคณะจังหวัดมหาสารคาม
16สามเณรวรินทรดีดวงพันธ์วัดดาวดึงษ์แกดำคณะจังหวัดมหาสารคาม
17พระองอาจอามาตย์มหาปญฺโญวัดหัวขัวคณะจังหวัดมหาสารคาม
18พระบัวพันธ์ธงชัยฉนฺทธมฺโมวัดนาภูคณะจังหวัดมหาสารคาม
19พระวาธิตทำสุนาฐิตวํโสวัดหนองไผ่คณะจังหวัดมหาสารคาม
20พระธนากรบุญยะเพ็ญจนฺตธมฺโมวัดวงศ์พัฒนาคณะจังหวัดมหาสารคาม
21พระบุญเทิดสระใหญ่ปญฺญาวโรวัดบูรพาหนองบัวคณะจังหวัดมหาสารคาม
22พระสัมฤทธิ์ภูสีฤทธ์สุเมโธวัดนาคูนคณะจังหวัดมหาสารคาม