รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๓๖ - วัดนิเวศน์วิทยาราม
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิพนธ์จารุจิตเกษฒนิทฺทุกฺโขวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระวงศกรโสดนอกอภิวฑฺฒโนวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระณัฐวุฒิโสดนอกปญฺญาธโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระเอกพลแก้วพรมสุทฺธจิตฺโตวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระพงศ์เทพคำนึงภทฺทวโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระอภิรัตน์เบี้ยวทุ่งน้อยสาทโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระก้องนทีสืบเพชรปญฺญาคโมวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระนพดลลิ่วกลางเขมรโตวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระอุดมศักดิ์เพชรวิเศษสิรินฺธโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระสิริโชคหรั่งน้อยติสฺสโรวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระสามารถโพธิ์ไธสงสติสมฺปนฺโนวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระวรพจน์ธรรมกันหากนฺตสีโลวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระธัชกิจจ์คิดเข่มจิตฺตสํวโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระประกาศิตแฝงไธสงคุตฺตสีโลวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระวีรพงษ์เลขลบอภิวฑฺฒโนวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระเหินฟ้าหงษ์มาจตฺตมโลวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระอนุชาศรีตะบุตรปญฺญาทีโปวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระนลธวัชขอชูกลางสญฺญจิตฺโตวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระธันยาแก้วพรมสุรจิตฺโตวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระมงคลหลุ่มใสกตสาโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระวายุเบ้ารักษาวชิโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระพิทักษ์แทนหลาบกนฺตวีโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระวัฒนาแสงสารวัดฌานวโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระอภิสิทธิ์เพชรน้อยกิตฺติสาโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระไชยาสมีพวงฐิตสีโลวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระไสวมนตรีนอกปญฺญาธโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระมนูญขุนบาลขนฺติวโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระธนพงศ์อาจจำนงขนฺติสาโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระพิเชษฐ์นราอคฺคปญฺโญวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระจำลองนามไธสงอนาลโยวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระศิลาวินทะจักร์กนฺตวีโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระธีระปัตทานนท์อาภากโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระประมวลคำผาสิรินฺธโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระยุพารัตน์บุญผ่องสุจิตฺโตวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระสากิ่งไธสงจตฺตมโลวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระนิกรหลวงจันทร์นิติกโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระคำภูพิมพาเรียควธมฺโมวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระศรัณย์กรโจมรัมย์ปภากโรวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระกฤษฎาติวไธสงพลญาโณวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระมนตรีแสนรัตน์ปิยสีโลวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระสำราญพลไชยขาอธิปญฺโญวัดนิเวศน์วิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น