รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๓๓ - วัดสีชมพู
ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสามารถเพชร์ขุนทศถาวโรวัดพิศาลคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระจำเนียรธงน้อยอินฺทวีโรวัดพิศาลคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระอากรอกกว้างธนากโรวัดพิศาลคณะจังหวัดขอนแก่น
4สามเณรนดลมณีแสงบำรุงสารวัดพิศาลคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระเกรียงศักดิ์ภาคสุภาพเทวธมฺโมวัดตลิ่งโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระพีรพัฒน์โสมพรหมาขนฺติธโรวัดพิบูลย์คณะจังหวัดขอนแก่น
7พระเลิศแก้วกำเนิดญาณวีโรวัดพิบูลย์คณะจังหวัดขอนแก่น
8พระบุษบาบุตรสิมฐิตเปโมวัดพิบูลย์คณะจังหวัดขอนแก่น
9พระธนาครหมั่นนอกสิริภทฺโทวัดโนนศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระทินภัทรทิพย์ทองกตธมฺโมวัดโนนศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระวุฒิชัยภูครองจิตรธมฺมธโรวัดโนนศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระอารีย์ชัชคำควรอุตฺตโรวัดโนนศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระสุพิเชษฐธรรมวงษ์สุจิตฺโตวัดศรีสง่าคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระอาคมพลอาจจารุธมฺโมวัดศรีชัยวรารามคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระคมสันต์น้อยมาลาปญฺญาธโรวัดสีชมพูคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระธวิชแสนอวนจกฺกธมฺโมวัดสีชมพูคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระบุญสารเวียงวิเศษจนฺทสาโรวัดสีชมพูคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระผินเล็งไธสงทินฺนวโรวัดศรีรัตนปรับปรุงคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระสมศรีอ้วนวงษ์ธมฺมธโรวัดสามัคคยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระสมชายบาบุญเตชธโรวัดสามัคคยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระมงคลสลักคำปภากโรวัดสามัคคยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระฉายศีลมูลสารสุทฺธิจิตฺโตวัดสามัคคยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระปราโมทย์ลาป่านวิสารโทวัดสามัคคยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระเอกชัยขอพูลเฉลาสีลเตโชวัดสามัคคยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
25สามเณรปิติกรป้องกระโทกวัดสามัคคยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
26สามเณรวรวัสอินทรเวทย์วัดสามัคคยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระบรรจงสีหาขนฺติโสภโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระเจริญโชคถาวรเวชถาวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระภาสกรพิสัยสุจิตฺโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระสนั่นมีสิมสนฺตมโนวัดศรีสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระโกวิทย์หล้าทุมกิตฺติธาโนวัดศรีสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระสาโรจน์นุชเจริญถาวโรวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระบุญเรืองยศจำรัสทีปวํโสวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระปรีชาสิงห์น้อยโอทาโตวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระทองม้วนเดือนกองจนฺทโชโตวัดแจ้งสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระทองบุญศรีหาวัดโสภณวชิโรวัดดอนเมืองคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระบุญช่วยโพธิ์มาดคุณากโรวัดสวรรค์นาตาดคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระเจษฎาบุญมากตปุญโญวัดศรีสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระทองม้วนแย้มฏีกาโอปายิโกวัดศรีสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระเกสรศิริเวชสิริธโรวัดศรีสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระบุญมีภิญโญฤทธิ์เขมทตฺโตวัดศรีสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
42พระสมคิดเทินสะเกษอตฺตทีโปวัดศรีสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
43พระสนั่นกองสูงปญฺญาวโรวัดศรีสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
44พระสายันห์สารบันอาภานนฺโทวัดโสภณวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
45พระสมควรอนุวานเขมจิตฺโตวัดโสภณวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
46พระศักดิ์ชัยชำนิทองปริปุณฺโณวัดโสภณวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
47พระเวชมาสอนปุญฺญนาโควัดสายทองคณะจังหวัดขอนแก่น