รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๓๒ - วัดสระเกษ
ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวาสิทธิ์ประชากูลวชิรธมฺโมวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระวีระยุทธสินโพธิ์มหาภิญฺโญวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระพรชัยชะบาธมฺมสุนฺทโรวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระวัชรพลวงเวียนวชิรวํโสวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระสมรักษ์งวงช้างกนฺตวณฺโณวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระทินกรณ์ลาอ่อนอภิวโรวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระสัณชัยหงษ์ทองจนฺทธมฺโมวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระภาณุวัตรสุขันธ์ภทฺทวญฺญูวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระอัมรินทร์โกธาอธิฉนฺโทวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระสุทธิพงษ์อุทัยต้นสุทฺธสีโลวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระวีรชาติหาญปราบวิสุทฺโธวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระเดือนคะอังกุคุณธมฺโมวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระสุรเชษฐ์ดอนอินทร์สุมงฺคโลวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระพีระเดชรวมพรฉนฺทสโรวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระนิรันดร์จันทร์หนองแวงกิตฺติปญฺโญวัดทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระสัญญาประชากูลกิตฺติโสภโณวัดทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระขวัญชัยธนพันธุ์เขมวโรวัดทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระสุคนธ์เขียวชัยภูมิปญฺญาวโรวัดสระทองคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระบัวลีตุติสิริธโรวัดสระทองคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระสุรศักดิ์ละเหลาอภิสมฺปนฺโนวัดสระทองคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระปรัชญานันท์บุตรชาติอุปสโมวัดสระทองคณะจังหวัดขอนแก่น
22สามเณรธงชัยวงศ์สุรินทร์วัดสระทองคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระสถาพรวิชาธรรมวิชฺชาธโรวัดกาญจนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระกฤษดาศรีเหลืองอ่อนกตนาโถวัดกาญจนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระไพรัชโคตรชาญาณาภิรโตวัดสาลวันคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระคำปนสมสาคุณวีโรวัดศรีมณีธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระวินัยจงภู่ฐานุตฺตโรวัดทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระวรวุฒิแย้มพูอธิจิตฺโตวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระธนาธิปสุภกุลสุเมโธวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระอัคนีมาทาอคฺคธมฺโมวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระอัครพลคำมูลมีรติโกวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระวสันนามชัยกนฺตสีโรวัดสระเกษคณะจังหวัดขอนแก่น