รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๓๑ - วัดท่าละหาน
ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัยธรรมทุมคำอาทโรวัดจุมพลคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระสังคมโยธานันกิติสาโรวัดจุมพลคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระวุฒิพรรณโลกาวีอาจาโรวัดเกาะศิริคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระวัฒนาไชยศรีหานาควํโสวัดไพบูลย์คณะจังหวัดขอนแก่น
5พระธนศักดิ์ภูจักรเพชรธนปาโลวัดไพบูลย์คณะจังหวัดขอนแก่น
6พระธานินทร์อิ่มสุขวิริยะกูลจิรธมฺโมวัดไพบูลย์คณะจังหวัดขอนแก่น
7พระธนากรณ์กาญจนะพัตรจนฺทสาโรวัดมัคคาลัยคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระภานุวัฒน์สีสาระคุณสาโรวัดมัคคาลัยคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระทรงวุฒิสินสุพรรณ์วรญาโณวัดคันธามวันคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระตันติกรหลาบสีดาตปคุโณวัดพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระสุริยะหอมดีอริโยวัดท่าละหานคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระสนานคำไมล์ถิรสทฺโธวัดราษฎร์อุดมคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระศะรายุทธเดชะธนปาโลวัดศิริวันคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระบุญฤทธิ์วัดแผ่นลำอมรธมฺโมวัดศิริวันคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระน้อยนาพรมญาณธโรวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระวรชิตนนท์ยะโสญาณธโรวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระวีระพันธ์ไอยะราจตฺตมโลวัดอัมพวันคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระอัทธพลปัดเสนาจกฺกรตโนวัดศีลขันธารามคณะจังหวัดขอนแก่น
19สามเณรจิตธนานาชัยวัดทรงศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระชนธิศณ์ดวงอบมาธีปงฺกโรวัดจุมพลคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระวิชัยพิมเกอุทคฺโควัดวิชัยชนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระกิตติภพเปลื่องกลางสุจิตฺโตวัดท่าละหานคณะจังหวัดขอนแก่น