รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๓๐ - วัดนายมวนาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอัตราพรวรแสนอุตตฺธมฺโมวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
2พระชุมพล-อินฺทวณฺโณวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
3พระครรชิตลุนกุลเลาะฐิตญาโณวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
4พระชัยยงค์ปลัดชัยกตธมฺโมวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
5พระคมสันต์หล้าสีดาอธิมุตฺโตวัดศรีประทุมคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระสิทธิโชคยิ้มขลิมธีรปญฺโญวัดศรีประทุมคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระจิรวัฒน์พรมสิทธิ์สุจิตฺโตวัดศรีประทุมคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระปราโมทย์สายเพชรญานวีโรวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
9พระปริญาวงษ์อนุภูริปญฺโญวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
10พระขจรศักดิ์หมายดีกลฺยาณธมฺโมวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
11พระอนุชากรแสงสว่างอานนฺโทวัดศรีประทุมคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระสังวาลชารินทร์อธิจิตฺโตวัดศรีประทุมคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระจันทร์ภูมาศนรินโทวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
14พระปรีดาภาคีอรรถปภากโรวัดศรีประทุมคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระวัน-ขนฺติโกวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
16พระวิศนุพงษ์ธรรมนิติปญฺญาธโรวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
17พระสุธีร์ชนะศรหาสจิตฺโตวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
18พระทวัชอุ่นแพงศรีวชิรญาโณวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
19พระนริศหล้าสิ้มธนปญฺโญวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
20พระราชัยนุชดงติสฺสาโรวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
21พระมณเทียร-อาภกโรวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
22พระจักรินทองเจริญรตนโชโตวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
23พระอำพลสีดีงามพลญาโณวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น
24พระภาณุวิชช์บ้งลาปภสสฺโรวัดศรีประทุมคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระสุพลขันภพอธิปญฺโญวัดศรีประทุมคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระสาครจำปาเวียงกตธมฺโมวัดศรีประทุมคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระสมบัติจองกัญญากลฺยาณธมฺโมวัดนายมวนาราม(ม)คณะจังหวัดขอนแก่น