รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๒๘ - วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจรัญแสงแก้วจารุธมฺโมวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระประภาสขึ้นเสียงธมฺมวโรวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระฐิติวัฒน์แสงเกาะฐิตธมฺโมวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระสมประสงค์วิ่งเดชสนฺติกโรวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระวิโรจน์ศรีอุทธาวิริโยวัดแก้วสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระยอดเพชรแผ่นทองปญฺญาวโรวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
7พระสามารถศรีพาลาสุธมฺโมวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
8พระอนนท์เครือทองจันทร์ธีรปญฺโญวัดบูรพาคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระวรวุฒิปูนหาวงษ์สมงฺคิโกวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดขอนแก่น
10พระธนาวุฒิบุดดาฐานิโยวัดสว่างวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระวิทวัสประคำแหงอติพโลวัดสว่างวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระอานนท์พรมยานอภินนฺโทวัดสว่างวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระชัยชนะบุตรแสนโฮมจารุธมฺโมวัดศิริมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระภูสยามสิทธิชัยเขมจิตโตวัดประชาอินทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
15พระสุทัศน์หว่ายฟ้าสมงฺคิโกวัดทองประสิทธิ์คณะจังหวัดขอนแก่น
16พระทวีศักดิ์ปุ่นศิลป์กตทีโปวัดโพนทองดอนไขคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระวิทยาโสภารตนญาโณวัดโพนทองดอนไขคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระพิชิตภูธรชัยกตคุโณวัดพระบาทโพธารามคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระจักรกฤษณ์สร้อยพุขนฺติโกวัดจตุพรคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระสุรเชษฐ์สมบัติหล้าสุมโนวัดพระบาทโพธารามคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระเสงี่ยมนิลแสงกตทีโปวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระสุทธิศักดิ์ปัสสาวะกังโชติโกวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระกฤษณพนานิกุลสุขิโตวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระประเศียรโพธิดาอมโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระเทียนชัยพุทธาวันดีจนฺทสาโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระสมบัติหลินโนนแดงฐานวีโรวัดศรีมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระคมสันต์จันทร์เจริญตปสีโลวัดศรีมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระยงยุทธหัสนามอภโยวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระนัฐพงษ์มาตย์ปัญญาสุทนฺโตวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระโสภานามไพรจกฺกวโรวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระชื่นภูวงไกรอมโรวัดสระแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
32สามเณรศักดิ์เดชาไสยวันวัดมิ่งเมืองพัฒนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
33สามเณรประสิทธิ์สารีมาตย์วัดมิ่งเมืองพัฒนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
34สามเณรไกรภพอุปละวัดมิ่งเมืองพัฒนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระอดิศักดิ์ผิวเดชจนฺทวณฺโณวัดสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระสาโรจน์นาคุณชมเขมิโยวัดสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระยุทธศักดิ์อรรคฮาตยุทฺธสกฺโกวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระสมศักดิ์บุญหนักอติธมฺโมวัดสว่างเลิงแสงคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระพลศักดิ์งามดีมณิวณฺโณวัดป่าสุขิตารามคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระกฤษณ์ผู้ผึ้งปิยวณฺโณวัดป่าสุขิตารามคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระนิรัญหล่มชารีจกฺกวโรวัดโนนศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
42พระนทีธรพิมพ์วัลย์ภทฺทโกวัดสามัคคีคณะจังหวัดขอนแก่น
43พระอุดมไชยแก้วกนฺตสีโลวัดสว่างหนองกุงคณะจังหวัดขอนแก่น