รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๒๗ - วัดท่ากระบือ
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุชาขุนสอนมหาวีโรวัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระวรเชษฐต่ออำนาจกตปุญฺโญวัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระวิชัยไชยรถกิตฺติสาโรวัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระอุทัยมาพรปสุโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
5พระหยกแดงสอนลาปญฺญาทีโปวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
6พระรุ่งสุริยาต่อศิริอธิมุตฺโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
7พระเดชฤทธิ์สอนลาทนฺตจิตฺโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
8พระธนวุติเค้นาจตฺตมโลวัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระประเทืองภูกาธรนาถกโรวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
10พระปัญญาประเสริฐสุทฺธปญฺโญวัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระปิยบุศย์พรหมรับปิยธมฺโมวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
12สามเณรกิตติพัทธจงดอนหัน-วัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
13สามเณรนันทภัทรปรื้มวงษ์-วัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
14สามเณรธวัชชัยจอมทรักษ์-วัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
15สามเณรธราธรระวัง-วัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
16สามเณรวีรภัทร์สอนลา-วัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
17สามเณรพัชรพลบุญรักษา-วัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
18สามเณรอภิธารประยูรชาญ-วัดท่ากระบือคณะจังหวัดขอนแก่น
19สามเณรจิรพนธ์แสงผุย-วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
20สามเณรศุภวัทน์บัวจาน-วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
21สามเณรณัฐพงษ์พร้อมไธสง-วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
22สามเณรปรเมษฐขุนสุนทร-วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
23สามเณรเมธากันโส-วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
24สามเณรกฤษาณากันโส-วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น