รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๒๖ - วัดมิ่งเมืองพลาราม
ตำบลเมืองพล อำเภอพล ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพิชาติเชื้อกุดรูกนฺตวีโรวัดเนกขัมมาภิรมย์คณะจังหวัดขอนแก่น
2พระภุชพงษ์ลาทองปญฺญาธโรวัดประทุมวันคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระดนัยดาราษฎร์กนฺตวีโรวัดประทุมวันคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระพิชิตจันทาอริโยวัดประทุมวันคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระเด็ดดวงเปภัคดีสุนฺทโรวัดประทุมวันคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระคำแสนพิมพ์ดีสํวโรวัดประทุมวันคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระชิงชัยหึมวังนิสโภวัดสระแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
8สามเณรฐิติวุฒิตะวงค์วัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
9สามเณรไตรเทพชื่นสว้สดิ์วัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
10สามเณรณัฐวุฒิสุระคำวัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
11สามเณรพีรพัฒน์ชินรัมย์วัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
12สามเณรชัยชนะทองพาพันธ์วัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
13สามเณรจิรายุโยโสวัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
14สามเณรจักรพงศ์แสงสุเมธีวัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
15สามเณรจักรพันธ์แสงสุเมธีวัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
16สามเณรคณาทิพย์เซียววัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
17สามเณรธนวัฒน์ศรีเจียมวัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
18สามเณรทศทิศสุขแก้ววัดอโสการามคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระสวัสดิ์มาบุตรดามหาปญฺโญวัดสีสะปาวันคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระอดิศรกุลวงค์อุตฺตโรวัดสีสะปาวันคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระสายรุ้งโงนมณีย์โอภาโสวัดสีสะปาวันคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระเสริมน้อยมีกมฺมสุโภวัดสีสะปาวันคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระสุชาติขันละปญฺญาวโรวัดอินทร์แปลงคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระธีระพงษ์ไชยวงษ์มหาวีโรวัดอินทร์แปลงคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระคมสันต์แสงสระปญฺญาธโรวัดอินทร์แปลงคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระภศิตอาวะลีฐานิสฺสโรวัดอินทร์แปลงคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระแหวงชิดไธสงธนฺทโรวัดอินทร์แปลงคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระปรีชาชาญขนเปี้ยมเตชธมฺโมวัดอินทร์แปลงคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระสุทัศน์แก้วสีทาอธิปญฺโญวัดแสงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระปภัสหอมชะเอมปภสฺสโรวัดไทยบำรุงคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระสมศักดิ์ประติตังมหาวีโรวัดจันทรังษีคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระปกป้องแสนโนปริสุทฺโธวัดจันทรังษีคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระอนุวัฒน์วันหนองสาสิริธมฺโมวัดชลขันธ์คณะจังหวัดขอนแก่น
34พระธีระพงค์สีจุลลาขนฺติธโรวัดชลขันธ์คณะจังหวัดขอนแก่น
35พระบุญเลิงสุมงฺคโรสุมงฺคโลวัดมงคลธานีคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระวิรุณแย้มยี้สุ่นฐานิสฺสโรวัดศรีบวรคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระโกมนอุไรพงษ์ธีรปญฺโญวัดกุสวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระสายชลพิมฉำนานชาคโรวัดกุสวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น