รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๒๔ - วัดโชติการาม
ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุพิตเหง่าทองอภินนฺโทวัดโชติการามคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระวันฉลาดบุดดีธีรปญฺโญวัดโชติการามคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระอุทิศเพ็งวิชัยกตสาโรวัดโชติการามคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระทิชากรโกยทาอธิจิตฺโตวัดอัมพวันคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระดนุพลอรัญวงศ์ธีรวํโสวัดอัมพวันคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระสาครอินทร์บุธีรวํโสวัดศรีสุมังค์คณะจังหวัดขอนแก่น
7พระสมศักดิ์พันโยศรีอคฺคปญฺโญวัดศรีสุมังค์คณะจังหวัดขอนแก่น
8พระพุทโธเทพน้ำเที่ยงภูริญาโณวัดฤาษีคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระบรรจบตะวันอินฺทปญฺโญวัดฤาษีคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระวิโคตตาแสงขนฺติธมฺโมวัดฤาษีคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระกฤษฎาหงษ์ษากนฺตวีโรวัดฤาษีคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระสุริยะศรีสวัสดิ์ฐานวีโรวัดฤาษีคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระคมสันคำนาโฮมสุทฺธิปภาโสวัดโชติการามคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระนราวิชญ์พวงแก้วกิตฺติปญฺโญวัดโชติการามคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระศรีเล็งไธสงสุทฺธจิตฺโตวัดฤาษีคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระประยุธพลดรฐิตปรกฺกโมวัดสิงห์ทองคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระภาณุพงค์มาตบันเทาปภสฺสโรวัดสิงห์ทองคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระนพรัตน์ลมมนตรีนริสฺสโรวัดธาตุกู่ทองคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระอลงกตอัมรินทร์รัตน์กมฺมสุทฺโธวัดศรีสมพรคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระสถาพรเพราะไธสงปภสฺสโรวัดสายทองคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระสถาพรสอนนอกปิยสีโลวัดสายทองคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระสุเมธแก้วกุ่มสุทฺธจิตฺโตวัดสายทองคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระปรีชาพลวาจาสัตย์ปญฺญาวโรวัดสายทองคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระพัทธนะชัยดุลาถิรจิตฺโตวัดสายทองคณะจังหวัดขอนแก่น