รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๒๓ - วัดสวรรค์
ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทนงศักดิ์นารมย์จนฺทสาโรวัดพิมลธรรมารามคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระมานพโคตรสงับมหานาโมวัดพิมลธรรมารามคณะจังหวัดขอนแก่น
3สามเณรกิตติชัยสิงเนินวัดพิมลธรรมารามคณะจังหวัดขอนแก่น
4สามเณรธนภัทรมูลแก่นวัดพิมลธรรมารามคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระสุภาพจุมพิลาขนฺติธมฺโมวัดศรีบุญนาคคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระไสวประสมบรูณ์คุณงฺกโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระเหวงคูณทีสิรินฺธโรวัดสว่างสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระบวรสุจริตปทุมวโรวัดสว่างสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระสมศักดิ์อาศักดิ์ดาโสภณจิตฺโตวัดสว่างสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระหนูพรมะแทคฐานธมฺโมวัดสว่างสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระทองอิทเทพชมภูโฆสธมฺโมวัดสว่างสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระสุวิกรมสอนสมนึกสุทฺธปญฺโญวัดสวรรค์คณะจังหวัดขอนแก่น
13พระอานนท์ดีตาชินวโรวัดพุทธรังษีคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระพิษณุฉวีโรจน์สุเมโสวัดพุทธรังษีคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระสิทธิชัยแปชนกิตฺติคุโณวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระบุญถมภิบาลนนฺโทวัดสวรรค์คณะจังหวัดขอนแก่น
17พระนครินทร์ชูชนะนรินฺโทวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระสวัสดิ์พฤกษาสิทธิ์สิทฺธิจิตฺโตวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระศักดิ์สิทธิ์นินบาลันสุจิณฺณธมฺโมวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระวงศธรโคบาลอนาลโยวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระจิราวัฒน์เจริญชัยอนาลโยวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระเกียรติพงษ์แสนตุ้มกิตฺติปญฺโญวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระกิตติปกรณ์แสนสุนนท์ปญฺญาคโมวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระวีรพงษ์หงษ์คำธีรปญฺโญวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระอานันท์ราวินดรานอานนฺโทวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระธวัชชัยโพธิ์พรหมธิตวํโสวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระธนาวุฒิโพธิ์พรหมวิสุทฺธิญาโณวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระกิตติวงชมภูสุจิตฺโตวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระนันธวัชทุมพังปญฺญาคโมวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระณัฐวุฒิป้องบุญจันทร์ยตินฺธโรวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระเดียวพิมศรีจิตฺตสํวโรวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระอิทธ์เทพอมรเลิศรัศมีอาภากโรวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระวิวัฒน์จันทร์หล้าฐิตสีโลวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระสมจิตรสมิตรวชิรญาโณวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระอรรถพงษ์วงษ์ผ่านโฆสธมฺโมวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระศิรชัยขวัญแก้วมหาคุโณวัดศิริทรงธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น