รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๒๒ - วัดเกาะแก้ว
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 66 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมภพโพลดพลัดปภากโรวัดระฆังคณะจังหวัดขอนแก่น
2สามเณรอนุชาเสนาดีวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระวิทยาบุบผาปญฺญาธโรวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระสุวรรณภูมินันรักษาสุจิณฺณธมฺโมวัดสังฆปรีดีคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระฤทธิพลมูลตรีภักดีฉนฺทสีโรวัดสังฆปรีดีคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระพูลศักดิ์ไชยโพธิ์รกฺขิตจิตฺโตวัดสังฆปรีดีคณะจังหวัดขอนแก่น
7สามเณรศุภโชคศรีทิศวัดสังฆปรีดีคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระวิทยาทองมีฐิตวโรวัดโพนเลาคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระวัฒนาแสนสงค์สุวฑฺฒโนวัดแท่นคณะจังหวัดขอนแก่น
10สามเณรธนาธิปวิชาวัดสามสวนคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระเกียรติศักดิ์ช่วยมณีมหาปญฺโญวัดสังฆปรีดีคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระพิคิดเข็มมีเอกคฺคจิตฺโตวัดโพธิ์ตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระประสิทธิวุฒิวิชาธมฺมทีโปวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระสถิตทะวงษ์เงินชยปาโลวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระจันทร์เพ็ญแก้วดอนหันทิวงฺกโรวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระอนุชาอนุสีจิตฺตสุโภวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระรังสรรค์เป้ากลางอคฺควโรวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระรัฐศาตร์โฉมสุภาพอาทโรวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระเศกสรรค์ชาทีอธิจิตฺโตวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระศักรินทร์สุขสนิทปิยธมฺโมวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระชาญณรงค์ผ่าเหล่านาควโรวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระมนูญเคนสงครามญาณวีโรวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระสิทธิชัยแช่ปึงเตชธมฺโมวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระบรรชาพิมพ์กิตฺติโสภโณวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระเจียงลมมูลคำกตปุญฺโญวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระสิงหานันจันทีสุจิตฺโตวัดโนนศรีเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระพรสวรรค์จันทะสีขนฺติพโลวัดสมบูรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
28พระภาคินธนัทญามงคลธนวุฑฺโฒวัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระไพรทูลจันทรวิชัยสิริวุฑฺโฒวัดประโชติวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระธีระพงศ์พุกทองสิริวิชโยวัดประโชติวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระกลยุทธจันทรวิชัยสิรินาโควัดประโชติวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระสุริยาไพรัตน์สิริธมฺโมวัดประโชติวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
33สามเณรเจษฎาเอติรัตนะวัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
34สามเณรพฤษภาปัญญาไววัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
35สามเณรหนึ่งตะวันโคตรหลักเมืองวัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
36สามเณรธนเดชสีลาอ่อนวัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
37สามเณรอนุสรปากดีหวานวัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
38สามเณรสุรศักดิ์วิวาศวงษ์วัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
39สามเณรวิทยาจาริชานนท์วัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
40สามเณรศุภกิตติ์ม่วงศิลป์ชัยวัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
41สามเณรชุติพงษ์ศรีสวัสดิ์วัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
42สามเณรศิวกรมาสอนวัดบูรพารามคณะจังหวัดขอนแก่น
43สามเณรณัฐภัทรแก้วลือวัดประโชติวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
44สามเณรสุรดิษเชื้อสาวะถีวัดประโชติวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
45สามเณรปรีชาเชื้อสาวะถีวัดประโชติวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
46สามเณรชัยวิชิตจารย์โพธิ์วัดดอนจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
47พระอัครเดชสิงสุโตจารุวํโสวัดป่าวิปัสสนาคณะจังหวัดขอนแก่น
48พระวัชระรักษาพลมหาปุญโญวัดป่าวิปัสสนาคณะจังหวัดขอนแก่น
49พระศรีบูสีทากุลยโสธโรวัดศรีชมภูคณะจังหวัดขอนแก่น
50พระเดชดำรงค์วงศ์พันธรรมสิทฺธิจิตโตวัดศรีชมภูคณะจังหวัดขอนแก่น