รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๒๑ - วัดจันทรประสิทธิ์
ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมีส่งศรีพลญาโณวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระศุภนันท์กองพูลอภินนฺโทวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระชาติใช้โทนุยกิตฺติธมฺโมวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระรังสรรญอินทองวรธมฺโมวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระอธิปโฮชินอคฺคธมฺโมวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระสนั่นไกรญาติธมฺมธโรวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระสุชาติสุดทองสิริธมฺโมวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระสุรชัยแย้มอุบลญาณธมฺโมวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระปรีชากุลวงษ์ปิยธมฺโมวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระธีรวุฒิทิพย์โอสถธีราสโภวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระธีรวัฒน์ทิพย์โอสถธีรงฺกุโรวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระสุพจน์พุทธสอนกิตฺติภทฺโทวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระชลธิศโคตรบุดดีโชติญาโณวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
14สามเณรสายชลสุขขังวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
15สามเณรนาวินเฮ่งเพ็งวัดมัชฌิมวิทยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระวีรยุทธบินลอยตปสมฺปนฺโนวัดมงคลหลวงคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระดวงใจแก้วอาจยตินฺนโรวัดอรัญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระเนาวนิตย์อนุชนกิตฺติญาโณวัดอรัญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระธีรพงษ์บุตรพรมธีรปญฺโญวัดอรัญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระพนัชกรศรีคำบ่อฉนฺทธมฺโมวัดอรัญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระหนูนาดีกลางอคฺคธมฺโมวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
22พระสุริโยบุญค้ำอธิปญฺโญวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
23พระสมัยขันแก้วฐิตญาโณวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
24พระเข็มทองทิทาเขมวโรวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
25พระเทวินวงระครกิตฺติวุฑฺโฒวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
26พระมนัสดีแป้นทีฆายุโกวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
27พระณรงค์ศักดิ์ปานพิมพ์รตนวณฺโณวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระบัญชากันยาภูมิถิรปญฺโญวัดสามัคคีคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระบุญเหลือเพียสังกะสุเมโธวัดสามัคคีคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระประมวลประโคทานังสุทฺธิปญฺโญวัดสามัคคีคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระสำนองพรมเสนสิริสาโรวัดศิริชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระสงวนสันทาอคฺคปญฺโญวัดศิริชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
33สามเณรวิทูรเสี่ยงบุญวัดจันทรประสิทธิ์คณะจังหวัดขอนแก่น
34สามเณรธนฤตรัตนมนตรีวัดจันทรประสิทธิ์คณะจังหวัดขอนแก่น
35สามเณรธนฤตสีทองมาวัดจันทรประสิทธิ์คณะจังหวัดขอนแก่น
36สามเณรกันตินันท์สวัสดีวัดจันทรประสิทธิ์คณะจังหวัดขอนแก่น
37พระไพจิตรไพรามภทฺธรธมฺโมวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่คณะจังหวัดขอนแก่น
38พระสุรพงษ์เฉวียงหงษ์สารคนฺโธวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่คณะจังหวัดขอนแก่น
39พระเสกสรรค์ประเสริฐสังติกฺขวายาโมวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่คณะจังหวัดขอนแก่น
40พระใหมมหาวอจตฺตมโลวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่คณะจังหวัดขอนแก่น
41พระวาโยพันอินจ่องวราสโยวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่คณะจังหวัดขอนแก่น
42พระคงศักดิ์สุวรรณชนะสนฺตจิตฺโตวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่คณะจังหวัดขอนแก่น
43พระบวรอภิสิตานนท์อธิจิตฺโตวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่คณะจังหวัดขอนแก่น
44พระวัชรพงษ์วันตุ้มปภสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
45พระสรนัยสวัสดีเตชธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
46พระปัญญาปิยะนาถเตชธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
47พระบุญหลายดีมือฐานวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
48พระปรีชาผิวผางจารุธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
49พระสุภฤกษ์ระวีวงศ์อโนทัยฐิตสุโภวัดพรหมวิหารริการามคณะจังหวัดขอนแก่น
50พระกวินต้นตระกูลปญฺญาคโมวัดจันทรประสิทธิ์คณะจังหวัดขอนแก่น