รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๒๐ - วัดสว่างน้ำใส
ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมนูญอุตราชยธมฺโมวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระสมบัติเม็งไธสงอุตฺตโมวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระภานุพงศ์จันทร์ส่องปภาโสวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระจักรินทร์ตรงใจวฑฺฒโนวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระคำยอดสง่าสิริจนฺโทวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระพุฒธาลากุลอธิปญฺโญวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระวิรัตน์สีกาสุทฺธจิตฺโตวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระบัวลอยมาชาจนฺทสาโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระประเสริฐพูนศรีโสตฺถิโกวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระบุพผาพรดอนกู่คุณงฺกโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระไสววราสีหาอาภสฺสโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระวรศักดิ์เพชรดงจิตฺตสีโลวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระวีรัชพงค์สาโทสุทฺโทวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระบุญส่งบามขุนทดฐานิสฺสโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระคำพองบุญรินทร์ปภากโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระบุญหลายแสนรักสนฺตกาโยวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระทองทัดชนใฮสุวณฺณทตฺโตวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระสุรเดชชนะเวนสุรกฺโขวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระไชยวัฒน์ภาจำรงค์ชยวฑฺฒโนวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระเสมียนศรีพูลชาคโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระสมชายภานุรักษ์อธิปญฺโญวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระวิศรุตไชยสงอิทฺธิเตโชวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระสุธีนามวงษ์กตธมฺโมวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระอดิเรกสุขธิติพัฒน์โชติกโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระสมัครประชากูลปภสฺสโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระอัศวินมาลีสิริภทฺโทวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระดำรงค์ชัยนุชิตอภินนฺโทวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระเฉลียวเที่ยงไธสงสนฺตจิตฺโตวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระอนุรักษ์สุขธิติพัฒน์อาภสฺสโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระสุรัตน์สมอนาญาณสาโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
31สามเณรวรรณภูมิศรีวิเศษวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระศราวุธยอดสง่าฐานวุฑฺโฒวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระประสิทธิ์สูงแข็งกตธมฺโมวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระสุปันภูกาสอนสิริธโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระศุภชัยศิลาสิทธิ์จารุธมฺโมวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระวรชัยมูลสิงห์ฐานุตฺตโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระบพิตรปัตตะอรุโณวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระสุเทพสีเลชินวํโสวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระวินัยสายเนตรฐานวโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระวรพจน์แก้วสีชากิตฺติปญฺโญวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระมูลศรีทามณีกนฺตธมฺโมวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
42พระบุญปองสุดดีสิริจนฺโทวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น
43พระทองคำเพชรวิสิทธิ์ทิวงฺกโรวัดสว่างน้ำใสคณะจังหวัดขอนแก่น