รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๑๘ - วัดหนองกุง
ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทองคำวอแพงจนฺทโชโตวัดหนองกุงคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระสีจันทร์พินิจมนตรีปสนฺโนวัดหนองกุงคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระคมกริชพินิจมนตรีปริปุณฺโณวัดหนองกุงคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระบุญฤทธิ์กองทรายมูลอิทฺธิปุญฺโญวัดหนองกุงคณะจังหวัดขอนแก่น
5สามเณรเอกรินทร์นารมณ์วัดหนองกุงคณะจังหวัดขอนแก่น
6สามเณรสุเทพสอนผมวัดหนองกุงคณะจังหวัดขอนแก่น
7สามเณรจรินทร์แก้วแสงสุขวัดพุทธเกษมคณะจังหวัดขอนแก่น
8สามเณรกณาทิพย์แก่นโสมวัดพุทธเกษมคณะจังหวัดขอนแก่น
9สามเณรพิสิฐธรรมเจริญวัดพุทธเกษมคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระเขียววันนาชาคโรวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระสมพงษ์ภาพิรมย์ขนฺติโกวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระพัสกรชุติธัญวรรณวิสุทฺโธวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระสมานพานิชย์ปภสฺสโรวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระภัคภาคินภูมิคอนสารสุขภาคีวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
15สามเณรเสริมสุขพิชชนะชนวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
16สามเณรกิตติบุญโรจน์วัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
17สามเณรระพีพันธ์บุญมีวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
18สามเณรนวมินทร์นาคสัมฤทธิ์วัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระบุญพรโลหะพิทักษ์ปุญฺญวโรวัดพิชัยพัฒนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระภิญโญนาคสวาสดิ์เตชธมฺโมวัดพิชัยพัฒนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระขันแก้วรังษีสิริปญฺโญวัดท่าน้ำพองคณะจังหวัดขอนแก่น
22สามเณรดนุแม่เราะวัดท่าน้ำพองคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระบุญสอนนามแสงฉนฺทโกวัดสีลาขันธ์คณะจังหวัดขอนแก่น
24พระคำสิงค์รัตนหงษาสุเมโธวัดสีลาขันธ์คณะจังหวัดขอนแก่น
25พระสุนาสีหาบงชินวโรวัดสีลาขันธ์คณะจังหวัดขอนแก่น
26พระสำรองหงษ์คำสิริภทฺโทวัดสีลาขันธ์คณะจังหวัดขอนแก่น
27พระธวัชชัยเนตรสุวรรณอาภาธโรวัดสีลาขันธ์คณะจังหวัดขอนแก่น
28พระณราวุฒิแข็งขันปริปุณฺณสีโลวัดสมศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระประกาศิตบุราณญาณวโรวัดสมศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระสุภชัยแข็งขันสุทฺธมานโสวัดสมศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระชิตพลทองเทพชิตมาโรวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระทองผัดดอนหลักคำสนฺตจิตฺโตวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระเทวัญแดงน้อยอุปสโมวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระพันนาหงษ์บินมาฐานิสฺสโรวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระสมบัติบุดาหะธมฺมวโรวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระยูคิดโพธิ์แพงอาภทฺธโรวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระชัยกมลหลาบยองศรีโชติโกวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระธีรวัฒน์บุตรลานช้างสิริปญฺโญวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระชวนจันรท์อุดโกสโลวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระออมศิลค่อมสิงห์สํวโรวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
41สามเณรภาคภูมิพลขันธ์วัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
42สามเณรพีรพลปราสาททองวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
43สามเณรฉัตรชัยชัชวาลวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
44สามเณรอภิวิชญ์วงษ์สาหาราชวัดโพนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
45พระBOUNXAYYASONEวรปญฺโญวัดเจติยภูมิคณะจังหวัดขอนแก่น
46พระสุบัณฑิตแสนทำพลวรธมฺโมวัดเจติยภูมิคณะจังหวัดขอนแก่น
47พระประหยัดวงมนต์รตินฺธโรวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
48พระบุญมีทองธรรมชาติจารุธมฺโมวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
49พระสำรองโพธิ์คำอาภสฺสโรวัดบูรพาภิรมยารามคณะจังหวัดขอนแก่น
50พระสัญญาศรีเชียงสาอิทฺธิเตโชวัดบูรพาภิรมยารามคณะจังหวัดขอนแก่น