รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๑๖ - วัดโพธิ์ชัย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมพงษ์เยาวศรีสุวรรณตนฺติสาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระธนวัฒน์บุราณรมย์กุสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระเธียรวิชญ์ธิตะปันธนบดีธีรธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระสมหมายศรีพลเมืองจารุวชิโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระธนวัฒน์หมื่นขันธ์ฐานวีโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระสมปองบุญยรัตน์ปญฺญาธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระเอนกอาษาสนาอรุโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระตรีพบอาษาสนาอภินนฺโทวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระสมสีสิงห์สวัสดิ์อคฺควโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระพิทักพงษ์ชัยมงคลมหาวีโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระบุญเรืองคำแพงหินกิตฺติสาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
12สามเณรภาคภูมิขานแสนวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระสวนใจมังกิตฺติปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระแสวงศูนย์รวมสุเมโธวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระดาวครยกวรลาโภวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระอภิชาติสะตะปญฺญาวฑฺโฒวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระจงจิตรจอมทองจารุธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระหวายชาปัญญาถิรธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระโอภาสจันโนราชโอภาโสวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระอิทธิพลการมีอิทฺธิพโลวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระคมกริชไชยเดชปภาโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระสมัครหาญกล้าอติพโลวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระณัฐพงษ์ชุ่มจังหรีดวรปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระคมสันต์ต่างสีธีรธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระกฤษฎาอินทปญฺโญวิสุทฺธิวิริโยวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระณัฐพลร้อยสุขสิริจิตฺโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระสมัครโนนทิงวิสารโทวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระสุภีคำเชียงสุวชิโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระสมุดแสนสีมนต์จารุวํโสวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระเสวกศรีสงครามติสฺสวโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระสมหมายศรีพลเมืองจารุวชิโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระธันวาเพ็งวิชัยฐานวีโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระประสิทธิ์ราชวงษ์โชติโกวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระนิยมสมภารรตนโชโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระนฤดลหม่องคำหมื่นขนฺติธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระบุบุญพิลาปญฺญาทีโปวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระยุทธพงษ์โพธิ์ศรีอตฺตทีโปวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระสามารถบุตรแสงสีลพโลวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระกิตติพงษ์เพ็งวิชัยกิตฺติวํโสวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระขวัญใจโพธิ์ศรีปญฺญาธโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระเสกสรรโพธิ์ศรีจิรธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
42พระสว่างขาวขำปญฺญาวชิโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น