รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๑๕ - วัดสระแก้ว
ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระไพรฑูรย์พานิคมอภิปุณฺโณวัดสระแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
2สามเณรสันติแก้วสีขาววัดสระแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระปรีชาลากรปริสุทฺโธวัดราษีคณะจังหวัดขอนแก่น
4สามเณรณัฐวุฒิพลแรงวัดราษีคณะจังหวัดขอนแก่น
5สามเณรอภิชาตแซงราชาวัดราษีคณะจังหวัดขอนแก่น
6สามเณรเอกพงษ์นุ่นสังข์วัดราษีคณะจังหวัดขอนแก่น
7สามเณรพรประจักษ์ภูพันทองวัดราษีคณะจังหวัดขอนแก่น
8สามเณรวิเศษศักดิ์ลิมสูงเนินวัดราษีคณะจังหวัดขอนแก่น
9สามเณรภูวนัยเถื่อนสมบัติวัดราษีคณะจังหวัดขอนแก่น
10สามเณรเฉลิมชัยโพธิ์ตาทองวัดราษีคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระทองรักภิญโญศรีขนฺติโกวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระจำนงไปเมืองสนฺตจิตฺโตวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระดวงดีเหล่าคอนสารขนฺติโกวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระนรินทรล้านน้อยอภินนฺโทวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระวีรวัฒน์คำขวาอรุโณวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระไมตรีแพงคำสิริปุญฺโญวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระสงกรานต์ศรีไตรรัตน์กนฺตวีโรวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระสายัญห์ถือคุณนราธิโปวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระเกียรติศักดิ์ชูแสนกตธมฺโมวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระคะนองหารลือชัยวิสุทฺโธวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระสุขสรรค์บุญธรรมสุเมธโสวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระธนโชติเบื้องดีสุทนฺโตวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระจันทร์ฉายวงษ์กระนวนกตธมฺโมวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระคันสนะนานอกสุจิตฺโตวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระธนวัฒน์อุปจันทร์ปภากโรวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระจักรพงษ์ลาลู่จารุวณฺโณวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระกิติศักดิ์ธนะภูมิชัยจารุธมฺโมวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระกิติพงษ์ธนะภูมิชัยจารุวํโสวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระเกียรติศักดิ์แอแดงมหาวีโรวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระอานนท์เมฆขุนทดฐานุตฺตโรวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
31สามเณรจิราวุฒิโลมะบุตรวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
32สามเณรศุภกรแก้วแก่นวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
33สามเณรปัญญาพนธ์เพชรใจดีวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
34สามเณรนันทภพเรืองเจริญวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
35สามเณรธนโชติพรมรักษ์วัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
36สามเณรศศิกรแสนบุญศิริวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
37สามเณรกมลวิทย์แก้วแก่นวัดสามัคคีชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระอดิศรฝักฝ่ายธรรมปภาโตวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระชุมพลดำดีรกฺขิตธมฺโมวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระศุภกฤกษ์สนธิสัมพันธ์สุธมฺโมวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระสุพีล้วนโสมอติพโลวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
42พระสังวาลย์โทเกษฐานิสฺสโรวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
43พระประวิทย์ลาดขวาธมฺมคุตฺโตวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
44พระศุภฤกษ์สนธิสัมพันธ์สุธมฺโมวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
45พระวัศพลทาแดงติกฺขปญฺโญวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
46พระทิภากรแซงภูเขียวอธิปญฺโญวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
47พระวีระพลวิไลสงค์อติพโลวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
48พระปริญญากรณ์บัวจันลากตสาโรวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
49พระฉัตรมงคลตระการจันทร์สุชาโตวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น
50พระนัทธพงษ์พลยุทธ์สุทฺธิจิตฺโตวัดโกสุมภารามคณะจังหวัดขอนแก่น