รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๑๔ - วัดบุญบาลประดิษฐ์
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญสีผางาปภาโสวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
2พระยุทธศักดิ์ธรรมมูลตรียนฺตสีโลวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
3พระปฐมภูมิจังพลปญฺญาปทีโปวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
4พระภาภิญโญภิญโญฤทธิ์สิริภทฺโทวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
5พระบัณฑิตเฮ้ากุลปญฺญาวุฑฺโฒวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
6พระจันทรงยศพรมมากิตฺติญาโณวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
7พระอธิกพลวารีจันทร์อภิญาโณวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
8พระธีระชาติละน้อยสิริปญฺโญวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
9พระสนับคำบ่อสุจิตฺโตวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
10พระพิชัยพาเฮ้าสุนฺทโรวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
11พระประชิดศรีอรุณรัตนากรสุภทฺโทวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
12สามเณรสิทธิชัยไชยสิทธิ์วัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
13สามเณรบุญฤทธิ์ปราบปราณีวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
14สามเณรปิยพงษ์พันธ์สิงห์วัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
15สามเณรอำนาจไชยสิทธิ์วัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
16สามเณรวรกิจแทนไทยวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
17สามเณรภูชิตเที่ยงกินรีวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
18สามเณรวีรวัฒน์พิมพุฒวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
19สามเณรศุภสิทธิ์พองเสียงวัดบุญบาลประดิษฐ์คณะจังหวัดขอนแก่น
20พระพัฒน์ธนสิทธิ์ศรีคำม้วนภูริปญฺโญวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระทองอินทร์คำเคนสิริสุวณฺโณวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระปรัชญาล้ำเลิศกตปุญฺโญวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระคำนึงหงษ์หาญปภสฺสโรวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระดาวมาลาศรีกิตฺติคุตฺโตวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระบุญจันทร์เพียซ้ายเขมนนฺโทวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระคำพันงอนภูเขียวปญฺญากาโมวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระอดิศักดิ์คงศรีฐิตจิตฺโตวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระลำพึงอุ่นใจจนฺทโกวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระกฤษณะแซ่อึ้งกิตฺติทินฺโนวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระศักดิ์สุริยานามเวียงนาควณฺโณวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระประเวทเกษสุภะปทุมวณฺโณวัดสว่างโนนงามคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระดนัยจันทร์กมยาถิรคุโณวัดโพธิ์ก่องคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระสฤษดิ์สีแสงน้อยฐิตสีโลวัดโพธิ์ก่องคณะจังหวัดขอนแก่น
34สามเณรพงศธรศิริหนองคายวัดโพธิ์ก่องคณะจังหวัดขอนแก่น
35สามเณรทัศเทพนาคมั่นวัดโพธิ์ก่องคณะจังหวัดขอนแก่น
36สามเณรอภิเดชปล้องสูงวัดโพธิ์ก่องคณะจังหวัดขอนแก่น
37สามเณรวสันต์ปั้นทองวัดโพธิ์ก่องคณะจังหวัดขอนแก่น
38สามเณรชาณุวัฒน์ใคร่ภูเขียววัดโพธิ์ก่องคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระเทพแสนดีเทวสิทฺธิวัดโนนศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระธนารามยอดทุมอภิวณฺโณวัดสว่างหนองบัวคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระปฏิภานโพธิ์หล้ารตฺตนโชโตวัดสว่างหนองบัวคณะจังหวัดขอนแก่น