รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๑๓ - วัดแจ้งสว่างนอก
ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 48 จาก 48 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมนึกจันทร์ศรีสีลเตโชวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระพิเชษฐ์ศักดิ์สุวรรณโสภาวุฑฺฒิโกวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระพะเยาสีเทศปรีชาโนวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระอิทธิพลรมคำปริสุทฺโธวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระสุรพลพรมเมตไตรอภิปุณฺโณวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระสุภดลอภัยชาสุรกฺโขวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระฤชากรทีอาดสีลเตโชวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระณัฐพลมะโยธีอติภทฺโทวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระขุนเทียงลุนดีสนฺตจิตฺโตวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระบุญกองขุนน้อยอิทธิโชโตวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระกิตติธรจำรัสแนวกิตฺติธโรวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระพงษ์พันธ์ภูมิคอนสารเตชปญฺโญวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระสมัครเมฆขุนทดสุขิโตวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระพิจิตรเติมวงษ์ปิยธมฺโมวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระโยธินแจ้งน้อยเขมวโรวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระหนึ่งเค้นาปญฺญาวโรวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระสมานบังลาธมฺมคุตฺโตวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระภัคพลไพรเขตร์อนาลโยวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระศิริธรรมหนูมีสิริธมฺโมวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระไวพจน์ภูมีตปสีโลวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระบุญรอดการะพันธ์ปญฺญาวโรวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระกมลศักดิ์อรรคพงษ์วรโชติวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระน้อยแก้วศรีหาบุตรฐิตปญฺโญวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระอาคมใจซื่อปิโยโควัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระประยูรอรรคพงษ์ปญฺญศิริวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระคำสรณ์โคตรชมภูปภากโรวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระไชยพันธุ์จันเสฉนฺทธมฺโมวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระกฤษฎาปราบพยัคฆ์สุทฺธปญฺโญวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระณัฐวุฒิเฮียงโฮบกนฺตสีโลวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระจารุวุฒิบุญมาจารุวณฺโณวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระมานะชัยแสนบัวคำภูริปญฺญาโญวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระทรงเกียรติศรีวิรัตน์พลญาโณวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระทรงศักดิ์พั่วพันธ์ผาสุโกวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระธนากรจันทร์สนิทปญฺญาวุฑโฒวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระไพรวัลย์อามาตย์ณฏฺฐวุฑฺฒิวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระธรรมรองศุวรรณโสตฺถิโกวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระทองคำปลัดโสธมฺมปาลีวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระเชษฐาทาบิดาธมฺมวิจาโรวัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
39สามเณรเหมันต์สีสอน-วัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
40สามเณรเชาวลิตเงินโม้-วัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
41สามเณรกรวัตรก้านชัยภูมิ-วัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
42สามเณรธีระเดชจำรัสภูมิ-วัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
43สามเณรธีรภัทรมาตย์สงคราม-วัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
44สามเณรพงศธรเหลืองเกตุ-วัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
45สามเณรวัชรพลอุ่นจันที-วัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
46สามเณรศรายุทธที่ดินดำ-วัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
47สามเณรสิรดนัยกุลแสง-วัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น
48สามเณรพันพาณิชธัญญพิทยา-วัดแจ้งสว่างนอกคณะจังหวัดขอนแก่น