รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๑๒ - วัดโพธิ์ศรีสะอาด
ตำบลชนบท อำเภอชนบท ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชิษณุพงษ์เกตุเหมาะสิริปญฺโญวัดโคกกรวดคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระสุริยะแรงดีอาทิจฺจวํโสวัดแท่นศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระชมทุมมีปุญฺญสมฺปนฺโนวัดทรงศิลาคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระบรรชาพวงสุยะญาณวโรวัดวิเวกภูนางงำคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระนิคมดรมาตย์นิคโมวัดวิเวกภูนางงำคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระธีรพงษ์มาศยะกตปุญฺโญวัดกุดน้ำเที่ยงคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระภานุวัฒน์จันทร์หนองขามอภิปุญฺโญวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระณัฐพลหล้ามาชนญาณกโรวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระวิศวะวรแสนภทฺทโกวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระทิวากรแสนพนาเทวธมฺโมวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระเกียรติศักดิ์นาทีกตสาโรวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระวัฒนานุนวนเทวธมฺโมวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระสุรชัยอักษรเสือชยธมฺโมวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระเกรียงไกรแก้วมาลาสจฺจวโรวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระสราวุฒิบัวแก้วโชติกโรวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระพงษ์ศักดิ์แสนสุดใจกิตฺติวํโสวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระสุทธิพงษ์ท้าวนิลฐานุตฺตโรวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระจักรพงษ์สถิตวัฒน์อภิปุญฺโญวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
19สามเณรธีรภัทรเลียบไทสงวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
20สามเณรภัทรกรกลางนอกวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
21สามเณรอดิศรอินทรจรวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น
22สามเณรธีรภัทรแก้วหานามวัดบึงแก้วคณะจังหวัดขอนแก่น