รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๑๑ - วัดจันทรสิรินทราวาส
ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีรศักดิ์วิเชียรยติโกวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระอัครพลคำมูลมีรติโกวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระจักรพงษ์โสภารัตน์มหาวีโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระวสันนามชัยรติโกวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระนิงโจทาฐิตธมฺโมวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระณรงค์กรตรีชาวิสุทฺธิจิตฺโตวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระหมินแถวเพชรตปสีโลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระอัครเดชมูลจันทร์จนฺทสาโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระทองเพชรมลิโคธมฺมธีโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระพิพัฒน์พลเดชธิตธมฺโมวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระประมวลใจเกษิมขนฺติธโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระสาธิตการนอกอธิมุตฺโตวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระถิระวัฒน์อุพลเถียรอภิชาโนวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระคำกองดวงวิญญาณสุเมโธวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระเนตรสุริยาสอนนำรวิวณฺโณวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระสุขสันต์สามหมอสุจิตฺโตวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระพงษ์พัฒน์สามหมอสุชาโตวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระอนุวัตร์แพงวงษ์ปริชาโนวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระอรรถพงษ์จันดีติสฺสโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระบุญหลายสินตามหาปญฺโญวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระศักดิ์สิทธิ์แฝงดาหารสุเมโสวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระอิสรามาทองฐานิสฺสโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระณัฐกรณ์ขุนแก้วกนฺตสีโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น