รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๑๐ - วัดศิริพนปุญญาวาส
ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุวัตร์สุวรรณประภาอนุภทฺโทวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระทองปานสอนฮุ่งกนฺตวีโรวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระตี๋ต้นกันยากิตฺติปญฺโญวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระวิทยาศรีไชยาฐานวีโรวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระหฤทธิ์ศรีมูลผาปภสฺสโรวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระอัครพลดวงพันนาอคฺคพโลวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระธวัชชัยมุณีรัมย์ชยธมฺโมวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระจักรินทร์พุทธเสนพุทฺธสโรวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระรังสรรค์ดวงมณีฐิตธมฺโมวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระพงษ์เพชรมะปะทังวชิรวํโสวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระพันกรเย็นกลางอภิปุญฺโญวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระนิรันดร์จังวะโรอนุตฺตโรวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระจิราวุธอ้นบุ่งค้ากนฺตวีโรวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระบรรจงอรุณยสิทธิ์อรุโณวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระชัยวัฒน์มุยใยบัวชยวุฑฺโฒวัดศิริพนปุญญาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระณัฐพลอัดกลางสิริปญฺโญวัดบัวระพาคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระอนิรุทธ์หมุนลีอธิจิตฺโตวัดบัวระพาคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระประวิทย์บัวคำภาสิริปญฺโญวัดบัวระพาคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระชาติชายศรีไชบานยโสธโรวัดบัวระพาคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระทวีศรีวิวัฒน์จนฺทโชโตวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระประดิษฐ์เหล่าจูมเตชพโลวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระสิทธิกรปิ่นทองอิสฺสโรวัดโนนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระทรงฤทธิ์บุษบงค์อิทฺธิญาโณวัดโนนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระชัชวาลถินนอกจิรปุญฺโญวัดโนนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระพงษ์สิทธิ์ชานันโทกิตฺติโกวัดโนนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระเดชชนะเดือนจะนะติสฺสโรวัดโนนทองคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระสนั่นอินธิวงศ์ยโสธโรวัดโนนพลทองคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระพรศักดิ์น้อยจันดาฐานิโยวัดโนนพลทองคณะจังหวัดขอนแก่น
29สามเณรวีรพลเทพเดชวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดขอนแก่น