รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๐๙ - วัดจอมแจ้ง
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 132 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปรีชาทองน้อยภูริวฑฺฒโกวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระสรายุทธมูลตรีดีอธิมุตฺโตวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระโกวิทย์อดทนสิริมงฺคโลวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระจิตกรช่างประเสริฐสุธมฺโมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระอภิลักษณ์อ่อนสาครวิสุทฺโธวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระทินกรช่างประเสริฐวรธมฺโมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระธวัชชัยช่างประเสริฐธมฺมทินฺโนวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระธีรวุฒิเม้ามีศรีจิตฺตสํวโรวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระวรุฒเม้ามีศรีกิตฺติปญฺโญวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระการัณยภาสแก้วใสวิสุทฺโธวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระนราธรแสนศรีชิตมาโรวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระสุขสันต์รัตษวงษ์โสภณปญฺโญวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระสัมพันธ์โคตะระชาคโรวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระกฤษรเดชอนุฆนฑลสิริปญฺโญวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
15พระวีรนันท์ประทานังกตธมฺโมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระวิสัยนาสินสร้อยโชติปญฺโญวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
17พระประวิทย์ไพศาลธมฺมโตวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระภานุวัฒน์สิงห์ลีปญฺญาธโรวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระธีรรัฐกุศลเปี่ยมสุขวิจิตฺตธมฺโมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระธวัชชัยจำปาแท้ธมฺมทีโปวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระธงชัยบัณฑิตย์ขนฺติธมฺโมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระวาทีบุญยอดยตินฺธโรวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระเอกพันธ์บุญหล้าธมฺมทีโปวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระจรัลจันทะเขตพฺรหฺมปญฺโญวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระเปรมศักดิ์แสนศรีธมฺมสโรวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระสมศักดิ์ดงเทียมศรีปิยธมฺโมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระอภสิทธิ์ศิริบุรีสุมงฺคโลวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระพงษ์นรินทร์ช่างสุระฐานวีโรวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระพงษ์สิทธิ์ด้วยชัยภูมิวิทฺธิวํโสวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระเชาว์วัศสุภูธรกมฺมสุทฺโธวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระประมวลโคกม่วงยโสธโรวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระสมพรสุทรธรรมกูลเขมิโกวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระพันธ์ลุนสาพนฺธกิจฺโจวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระธนพงษ์กรศุภกุลธนวํโสวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระวีรศักดิ์ดอนอ่อนสาวีรญาโณวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระพรมมาฝ่ายสีลาพฺรหฺมสโรวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระสมปองด่านประสิทธิ์ปสิทฺธิโกวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระพร้อมพันธ์แสงจันทร์จนฺทูปโมวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระอำพลผลทวีสิริธมฺโมวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระภุชงค์ดีเจริญพานิจสุวฑฺฒโนวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระณัฐพงษ์ฝ่ายสงค์ธีรปญฺโญวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
42พระสหภาพวอแพงสธมฺมิโกวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
43พระธนาภัสสร์ดวงศรีปภสฺสโรวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
44พระวรัญญูในชัยภูมิติสรโณวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
45พระทรงสิทธิ์โพนเงินสิทฺธิธโรวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
46พระประยุ่นพรมสาตนฺติปาโลวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
47พระจตุพรคำแหงพลจตุวโรวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
48พระวุขสันต์ภูพานเพชรภูริปญฺโญวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
49พระอภิสิทธิ์แสงจันทร์อภิชาโตวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
50พระนนทชัยจันทร์วงษานนฺทกวีวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น