รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๐๑ - วัดธาตุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 299 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวินัยเมฆเสนธมฺมวฑฺโฒวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระสุชาครีย์สิงห์กรณ์วีรญาโณวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระสุระพงษ์สุแดงน้อยฐานิสฺสโรวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระพิชิตชัยเจริญสุขจนฺทปญฺโญวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระอดิศักดิ์มาศยคงมหาปุญฺโญวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระสยามกะมุทะเสนธมฺมสโรวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระภูษิตภูส่งศรีอภิปญฺโญวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระระพีพัฒน์เทพรังศิริกุลอภินนฺโทวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระชานนท์สาตมะเริงโชติวโรวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
10สามเณรเอกพงษ์สีหานามวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
11สามเณรสมพรปราบทองวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
12สามเณรกายสิทธิ์ผลาคุณวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
13สามเณรธีรวัฒน์โสภาประทุมวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
14สามเณรพงศกรพรมวีวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
15สามเณรจารุวัฒน์รังมาตย์วัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
16สามเณรกิตติพัฒน์ทุมมาวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
17สามเณรสราวุฒิวงศ์ธิราชวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
18สามเณรณัฐดนัยมูลพงษ์วัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
19สามเณรอภิวัฒน์อิงชัยภูมิวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
20สามเณรอมรเทพเสนามนตรีวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
21สามเณรกฤษฎาสารบุตรวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
22สามเณรธนพลอินชนะวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
23สามเณรธนภูมิอินชนะวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
24สามเณรบุญยกรเคนพนานวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
25สามเณรถนอมฉัตรสิทธิกมลรัตน์วัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
26สามเณรเอกนรินทร์วงศ์เมืองแก่นวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
27สามเณรนุกูลป้อมสุวรรณ์วัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
28สามเณรเสฏฐวุฒิบุญเสริฐวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
29สามเณรธนพลจันทพงษ์วัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
30สามเณรกฤษณนัยน์ฤทธาเลิศวิวัฒน์วัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
31สามเณรธีรพัฒน์สามานิตวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
32สามเณรธนาธิปวิชาวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
33สามเณรธนกรหมั่นมีวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
34สามเณรเกษมสันต์รอดทองวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
35สามเณรนราวิชญ์ไชยราชวัดธาตุคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระธณเดชธัญภูริพัชร์สิริมงฺคโลวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระคมศิษฐ์เรียนสูงเนินสุจิณฺโณวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระตั้งตระกูลบุญยัสสะขนฺติปุญฺญลาภีวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
39สามเณรทรงวุฒิสร้อยคำวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
40สามเณรวรากรแสงซาวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
41สามเณรขจรศักดิ์พลเสนาวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
42สามเณรธันวาโสมสิ่งวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
43สามเณรเวชพิสิฐสุพิพันธ์วัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
44สามเณรณัฐพรแก้วทองวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
45สามเณรณัฐศักดิ์ภูพะสีวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
46สามเณรชนะชัยเรืองธาราวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
47สามเณรเจษฎาทวีสิทธิ์วัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
48สามเณรคณิศรโสภณวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
49สามเณรศุภกรณ์ทิตะวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น
50สามเณรณัฐพรแก้วทองวัดหนองแวงคณะจังหวัดขอนแก่น