รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๓๐๑๐ - วัดสามัคคีชัย
ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวรัญชิตเอกตาแสงวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2สามเณรนิรุตร์โพธิ์ขีวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3สามเณรจิรายุสอยู่ทนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4สามเณรพัสกรกิ่งเพชรวัดโนนรัง ก.คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5สามเณรวีรวัฒน์คามเขตวัดโนนรัง ก.คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6สามเณรพุทธรักษ์ป้อมพยัคฆ์วัดโนนรัง ก.คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7สามเณรธาวินใจตรงวัดโนนรัง ก.คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8พระสมานภูอุทัยสมาจาโรวัดโนนรัง ก.คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9พระจิตรภณบาลีขนฺติวโรวัดศรีวิสุทธิวรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10พระนนฐกรจันจรัสเขมจิตฺโตวัดศรีวิสุทธิวรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11พระนวพลมีเบ้าอธิบุญโญวัดศรีวิสุทธิวรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12พระมนัสแพงวริโยวัดฐิติปัญญารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13พระจีรศักดิ์วงศ์สาขาปริปุณโณวัดฐิติปัญญารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14พระชินวัฒน์ประทุมธมฺมโฆสโกวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15พระวิรัตน์ดำน้อยอิทธิญาโนวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16พระสงวนพิมพ์โยยางสุจิตฺโตวัดวิเศษมงคลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17พระปรีชาจันทร์โม้จนฺทสาโรวัดวิเศษมงคลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18พระสมกิจนามตะสมจิตฺโตวัดสุริยวิทยารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19พระบุญเพ็งแก้วมงคลอภิปุญฺโญวัดสุริยวิทยารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20พระพูนศิลศิลปักษาสนฺติกโรวัดฐิติปัญญารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
21พระเนียมอ่อนตาแสงถาวรธมฺโมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
22พระกระวินกัณพิพิธปภสฺสโรวัดศิริมงคลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
23พระพงษ์พัฒน์มีพวกอุตฺตโรวัดศิลาอาสน์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
24พระบัณฑิตทัพภูธรอาทโรวัดศิลาอาสน์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
25พระนฤดลวาชัยยุงมหพฺพโลวัดกุศลกิจพิทักษ์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
26พระสกนธ์พลสัสดีขนฺติธโรวัดศิริมงคลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
27พระพงษ์สิทธิ์ชารีทองสิทฺธิวํโสวัดสุขวนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
28พระบุญรอดชมภูพื้นวรญาโณวัดสุขวนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
29พระกฤดาการสุขใจสุจิตฺโตวัดสุขวนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
30พระปฏิภานขำน้ำคู้วรสทฺโธวัดป่าไร่ม่วงเหนือคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
31พระอภิสิทธิ์เศษสุวรรณ์โชติวโรวัดป่าไร่ม่วงเหนือคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
32พระอุทิศพาพันธ์ธมฺมวโรวัดพรหมวิหารคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
33สามเณรอิทธิพัทธ์หาญเชิงชัยวัดพรหมวิหารคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
34สามเณรอนุกูลลาดบัวขาววัดป่าโชติการามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
35สามเณรกิตติศักดิ์จระเข้วัดป่าโชติการามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
36สามเณรธนพงษ์สกุลนีวัดป่าโชติการามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
37พระกำธรพรมไตรมงฺคโลวัดป่าโชติการามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
38พระพนมสุวรรณชาลีคุตฺตวณฺโณวัดป่าโชติการามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
39สามเณรสิทธิพัทธ์หาญเชิงชัยวัดพรหมวิหารคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
40พระสุวิทวงษ์พัฒน์ถิรญาโณวัดศรีแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
41พระดำรงค์บุญประคมฐานวีโรวัดศรีวิไลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
42พระสุเมธีบุญประคมสนฺตมโนวัดศรีวิไลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
43สามเณรพงษ์เพชรบุญประคมวัดศรีวิไลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
44สามเณรกษิดิศบุญมีวัดศรีวิไลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
45สามเณรนฤเดชกุดทิงวัดศรีวิไลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
46สามเณรพินิธนนท์นนทะราชวัดศรีวิไลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
47พระธงชัยศิริเมืองฐานวีโรวัดเกาะแก้วรัตนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
48พระภูวัตรปัดทุมมาปภสฺสโรวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
49พระดลพินิจห่อคนดีธมฺมธโรวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
50สามเณรณัฐพลสาจามวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู