รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๓๐๐๙ - วัดศรีกลมประชาสามัคคี
ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมนตรีวรรณมามหาปุญฺโญวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2พระชัยยาพิมพิลาชยสุโภวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3พระไพบูลย์พลนอกพลญาโณวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4พระวุฒิไกรคงยังกิตฺติญาโณวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5พระพรชัยทะราชพลญาโณวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6พระบุญเหลือมะลิงามสีลเตโชวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7พระทนงศักดิ์คัวอักเลิงธนปญฺโญวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8พระลาวินอาจหาญวรธมฺโมวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9พระทศพลอรรถพงษ์ทินฺนวโรวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10พระอนุพงศ์ชมภูพงษ์อธิปญฺโญวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11พระธวัชชัยศรีบัวขาวธีรธมฺโมวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12พระอำนาจนามภักดีอภิปุญฺโญวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13พระภูชิชย์ภูชาดึกภูริญาโณวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14พระเตียงศิริบุตรติสฺสวโรวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15พระศักดิ์วงศ์ไชยยากิตฺติสาโรวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16พระสุริยนต์วรคันธ์สิริปญฺโญวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17พระเหลาทองจำปามั้นทินฺนวโรวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18พระธีรยุทธบุญทาธีรวีโรวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19พระจักรพันธุ์สีทองชินวโรวัดศรีกลมประชาสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20พระเจษฎาใหญ่สะอาดจิตฺตธมฺโมวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
21พระสมสุวรรณแสงสนฺตมโนวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
22พระทรงอินทร์ณภัทรจรุงพงศ์อิทฺธิญาโณวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
23พระบุญเรืองแก้วสุวรรณรตนปญฺโญวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
24พระเดชดำรงค์พรมดีดฐิตญาโณวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
25พระสุรเดชสุขเสนทินฺนวโรวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
26พระอภิชาตพาภักดีอภิวโรวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
27พระไพฑูรย์บุญอุ้มอธิวโรวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
28พระวสันต์อาจแก้วปุญฺญสมฺภโววัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
29พระบุญมีจันทะไหลฐิตคุโณวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
30พระเกษมสาริยาชุติปญฺโญวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
31พระลาชัยมหาพรมวราสโภวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
32สามเณรเดชาพวงชมภูวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
33พระใหมศรีจันทร์ฮ้อยมหาปุญฺโญวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
34พระสีหนุสีผายนริสฺสโรวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
35พระประสิทธิ์ภักดีปิยธมฺโมวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
36พระสูนย์โยทุมสิริปญฺโญวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
37พระสกลแจ่มแสงกิตฺติปญฺโญวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
38พระสง่าศรีบุญเรืองสนฺตมโนวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
39พระคำศรีมิตตะราชจนฺทสาโรวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
40พระเจนณรงค์ชนะบุญจิรธมฺโมวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
41พระชวโรจน์อนุภาพพันเลิศอนโฒวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
42พระทองใบพุทธวงศ์เขมวโรวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
43พระอนุชาโพธิ์ชัยเลิศธมฺมสาโรวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
44พระอุเทนชัยพุทธาอนาลโยวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
45พระเสี่ยนจวนสางอภินนฺโทวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
46พระเรวัตเกตุนาญาณสาโรวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
47พระโพธิ์ทองกัญคำแหงสุทฺธมโนวัดศรีสว่างประจันตเขตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู