รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๓๐๐๗ - วัดศิริชัยพัฒนาราม
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติพันธ์นพพะระทีปธมฺโมวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2พระเพ็งชะรัดรัมย์สุมิตฺโตวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3พระมานัสประเสริฐหล้านาถสีโลวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4พระโกใสอำมาตรหินอนาทาโนวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5พระบุญหนาดวงเอ็นอาจปุญฺญกุสโลวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6พระชานนท์ศรีจันทร์นรินฺโทวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7พระวชิระพิมพิสารกิจฺจสาโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8พระแสงแก้วนิสสัยเถรานุโควัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9พระอดิพงษ์ทองสะคมอคฺคธมฺโมวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10พระนิติกรทองโคตรนิติสาโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11พระสมศักดิ์อุปมามหาปุญฺโญวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12พระคมสันต์สมภักดียติกโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13พระประมวลอัครวงษ์สุธมฺโมวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14พระถาวรบุตรดีจนฺทสโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15พระวิไลแสงคำมหาภิญฺโญวัดบูรพารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16พระธนกรประเสริฐพงษ์กิตฺติโกวัดศิริชัยพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17พระทินกรเค้ามูลทิวงฺกโรวัดศิริชัยพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18พระแสวงชุมแวงวาปีสารถิติโกวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19พระบรรจงสินชัยบณฺฑโทวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20พระกิตกรเสนามมนตรีจิตตฺกาโมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
21พระสังคมอ่อนก้อมสังฆฺมโนวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
22พระมนตรีศรีไพรปญฺญาพโลวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
23พระชูชาตจำรัสแนวธมฺมกาโมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
24พระวิโรจน์อันอาชานาคชโยวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
25พระจักรินทร์ทะสะชยธมฺโมวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
26พระวิรัตน์แสนศรีจันทร์วิสารโทวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
27พระพรภิรมณ์พรมถาชาคโรวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
28พระอุบลผ่านวงค์กตปุญฺโญวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
29พระไวทอปท์แก้วทาจตฺตมโลวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
30พระแดงอุดมเดชสุขิโตวัดเทพมงคลพิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
31พระมนต์สิทธิ์เดชเจริญถาวโรวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
32พระสมบูรณ์ดอนทันเนื่องสุธมฺโมวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
33พระวิทูรย์ศรีอักษรกิตติโกวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
34พระณรงค์ศักดิ์แสงขาวยสชาโตวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
35พระอนุวัฒน์นามหิงส์วราสโภวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
36พระศรัณยูบุญนนทร์มหานาโมวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
37พระทวีศักดิ์ราชบัณฑิตมหพฺพโลวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
38พระอภิสิทธิ์โนนศรีกิตติคุตโตวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
39พระสถาพรวงษ์พัฒน์โฆสธมฺโมวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
40พระฉิมวัฒน์ประเสริฐสุขตปคโณวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
41พระทวีทรัพย์ขันอาสาทินฺนวโรวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
42พระไสวโสภาญาณธโรวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
43พระพัฒนพงศ์พรมขรยางโสธโนวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
44พระบัญชาสีมันตะปญฺญาคโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
45พระประเสริฐโพธิราชเตชธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
46พระวีระอ้อมนอกปริสุทฺโธวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
47พระหนูจียมเวียงจนฺทสาโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
48พระมีพรมพิสารสุมโนวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
49พระชื่นพันเทศยโสธโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
50พระเริงศักดิ์สีใสปริปุณฺโณวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู