รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๓๐๐๖ - วัดสีลาอาสน์
ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคิมหันต์ศรีวิสุทธ์อริยวํโสวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2พระจิรศักดิ์ดอนวิชาขนฺติโสภโณวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3พระพิเศษทิพย์โยธินสุตฺธมฺโมวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4พระกฤชณพงษ์สลักคำเขมจิตฺโตวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5พระปริญญาวิเนตรชาตเมธีวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6พระทศพลโรจน์ธนจินดาอริยวํโสวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7พระพงศธรสวาทพงษ์คุณากโรวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8พระสุวิทย์บุดดาพันธ์คุณวีโรวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9พระปฐมวรรธศรีหะเขมจิตฺโตวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10พระนิกรบุดดาจิตฺตธมฺโมวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11พระสุริยันน้อยเพ็งขติโกวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12พระต่อมบัวสีตปสีโลวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13พระพัฒนวิชน์ธนะธนมหาลาโภวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14พระสุระศักดิ์สังข์ศิริปญฺญาสาโรวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15พระจักรกฤชหระเสริฐอนาลโยวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16พระทรงลักษณ์ชามลตรีฐิตธมฺโมวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17พระอ่อนช่วยรัตนวงศ์โสภนจิตฺโตวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18พระประดิษฐ์ดวงแก้วจิตฺปาสํโสวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19พระประภาสโสณะชัยวรปญฺโญวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20พระปิยะรักษาภัคดีอาจารสมฺปนฺโนวัดศรีบุญเรืองบุตรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู