รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๓๐๐๔ - วัดสุวรรณาราม
ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรณรงค์เกื้อทานอุตฺตโลวัดเกาะแก้วทรายขาวคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2พระทนงศักดิ์แก้วมณีรัตน์สุเมธโสวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3พระจารุเดชก้อนพิลากนฺตัญโญวัดจอมมณีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4พระปราโมทย์บัวทันอธิจิตฺโตวัดศรีสว่างอุดมพรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5พระสามิตรศรีหาบัณฑิตปญฺญาวชิโรวัดศรีสว่างอุดมพรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6พระวรายุทธ์อามาตย์สมบัติชาครธมฺโมวัดศรีสว่างอุดมพรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7พระถาวรโยธาภักดีสนฺตวาโจวัดศรีสว่างอุดมพรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8พระหนูทองแก้วอัคฮาดกาญฺจโนวัดศรีสว่างอุดมพรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9พระสมพรชาวประสันอตฺตสาโรวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10พระพงษ์ธรสายทองอภิญาโณวัดศรีสว่างอุดมพรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11สามเณรอธิชาติอินสีวัดศรีสว่างอุดมพรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12พระธีรพงศ์กันเสนาฐานิสฺสโรวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13สามเณรพีรภัทรกันเสนาวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14สามเณรกิตติศักดิ์จันวงษาวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15สามเณรชานนราชบุตรวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16สามเณรวีระศักดิ์จันทะนิดวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17สามเณรศักดิ์ดิพลซื่อสัตย์วัดสุวรรณารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18สามเณรภาคภูมิอารีเอื้อวัดคีรีวรรณบรรพตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19สามเณรพีรภัทรนาดีวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20สามเณรชนินทรชุมพลวัดคีรีวรรณบรรพตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
21พระสวัสดิ์จันทร์เทศฐานกโรวัดพระธาตุเวฬุวันคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
22พระพิทักษ์ศรพรหมสุทสฺสโนวัดพระธาตุเวฬุวันคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
23พระอัษฎาแสงจิตรจตฺตสลฺโลวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
24พระยอดเพชรสิงเสี่ยววรญาโณวัดทุ่งกุญชรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
25พระวชิราวุธท้าวเนาว์วชิวโรวัดโนนคำวิเวกคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
26สามเณรบุญช่วยโกโสภาพวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
27สามเณรวีระพลบำรุงนางามวัดทุ่งกุญชรคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
28พระแสงเดือนกองดีปญฺญาวุโธวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
29พระสุนทรพรมลาสุนฺทโรวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
30พระศรทองเฮียงหล้าธมฺมุฑฺโฒวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
31สามเณรณัฐพงษ์เลียมไทยสงวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
32พระอภินันวงษาเลิศอภินนฺโทวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
33พระเกียงไกรทองป้านตุ้มอิตฺติญาโณวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
34พระสุพลอุทัยชัยสุมโนวัดเจริญศรีวนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
35พระสวาทโคตรสุวรรณสาทโรวัดเจริญศรีวนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
36พระพันธ์พิมพิศาลยนามโยวัดเจริญศรีวนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
37พระคำพันธุ์หัดทวีฐิตสีโลวัดสังคมสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
38พระบุญเลิศศรีภูธรจกฺกธมฺโมวัดศิริธรรมพัฒนาคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
39พระสง่าบริสุทธิ์อภิปุณฺโณวัดสังคมสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
40พระสุมิตรเสียวศรีกิตฺติสาโรวัดสังคมสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
41พระอุดรเพชรสูงเนินกุสุโมวัดสังคมสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
42พระทนุธรรมวิเศษชิตมาโรวัดสังคมสามัคคีคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
43พระบุญสมสาหรี่กลฺยาโณวัดป่าโนนทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
44พระพงษ์เพชรขันธ์วิชัยนาถทตฺโตวัดป่าโนนทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
45พระทศพลอ่อนชัยญาณวโรวัดป่าโนนทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
46พระยงยุทธแสนชัยอาสากุสลจิตฺโตวัดป่าโนนทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
47พระนัฐพงษ์แสนชัยอาสาสุจิตฺโตวัดป่าโนนทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
48พระรังสรรค์ด่านประจำสนฺติกโรวัดป่าโนนทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
49พระชัยพลพลราชฐิตธมฺโมวัดป่าโนนทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
50พระนาธารจันทร์กระจ่างวิสุทฺโธวัดป่าโนนทองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู