รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๓๐๐๓ - วัดศรีสระแก้ว
ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจินดาประสีระเตสังธมฺสาโรวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2พระศรัญญูอินทร์พิมพ์อินฺทคตฺโตวัดศิริชัยรัตนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3พระประวิทย์แก้วขันตรีนาถสงฺโฆวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4พระชาติชายอ่อนนอคุณกโรวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5พระภัควัตสิทธิโสภาสิริจนฺโทวัดสุทธิวิเวกวิทยารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6พระอิสระแสนประเสริฐอิสฺสโรวัดสุทธิวิเวกวิทยารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7พระอากรภูมิเรศสุนทรอาภากโรวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8พระสมานทองบำเรอสมานฉนฺโทวัดโคกพระคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9พระสุรชัยกลางทาอนาลโยวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10พระโชคชัยสุขสาธมฺมโชโตวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11พระวีระชัยภาระวัตรอติพโลวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12พระธนดลประเสริฐสังข์จตฺตมโลวัดธาตุหาญเทาว์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13พระวิวัฒน์สามารถคุณสีโรวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14พระประสิทธิ์สิงขจรอาจกตฺสาโรวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15สามเณรธนาภาคชโสวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16สามเณรปุณวัตรยาตาวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17สามเณรมณินทรศรีสุขวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18สามเณรศรัณภัทรแท่นกระโทกวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19สามเณรนฤเบศร์บานดีวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20สามเณรอิทธิพลนาทสีทาวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
21สามเณรนิรุธบุตตะลาดวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
22สามเณรณัฐวุฒิดวงพรมวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
23สามเณรอัษฎาเผ่าน้อยวัดศรีสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู