รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๓๐๐๑ - วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 50 จาก 66 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนพรัตน์หอมบุญมาวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2สามเณรกฤษฏาแดไชยวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3สามเณรไกรศรแสนไทยวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4สามเณรองอาจมุขอาษาวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5สามเณรยศกรทองบ่อวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6สามเณรปิยังกูรรักพวงวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7สามเณรณัฐพลภูเด่นใสวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8สามเณรสุรชาติทองงามวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9สามเณรวสันต์ทับซ้ายขวาวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10สามเณรเพิมพูนผลไม้วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11สามเณรสุทิวัสเภาป้องวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12สามเณรสหรัฐแสงไทยวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13สามเณรทวีสินวงค์มะลีวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14สามเณรโชคชัยสีภาวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15สามเณรบุญหลงรักพวงวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16สามเณรฉัตรชัยบุญจันทร์วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17สามเณรกวินศักดิ์พรหมลาวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18สามเณรธันยบูรณ์วงค์มะลีวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19สามเณรสิทธิกรมาวันวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20สามเณรเอกเจริญนาภรณ์วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
21พระพรสำเริงญาณพโลวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
22พระบุญเลิศอาจเมืองปักญาณวโรวัดโพธิ์ชัยสมสะอาดคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
23พระทองสาพลโยธาจนฺทโชโตวัดศรีคูณเมืองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
24พระเหรียญชัยแสนศรีรตฺนโชโตวัดศรีคูณเมืองคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
25พระน้อยพรรณนาญาณวีโรวัดเรืองอุทัยศิริมงคลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
26พระลองศรีแก่นกูดขนฺติโกวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
27พระสมรตีระพัดสุนฺทโรวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
28พระอาทิตย์แสนชมภูอคฺคธมฺโมวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
29พระสุประมาตย์อินทะวงค์สนฺตกาโยวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
30พระทวีโชคพินทาปญฺญาวโรวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
31พระสุชาติพรานป่าสุวฑฺฒโนวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
32พระทรงวุฒิแก้วผงวรุตฺตโมวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
33พระอนุวัตน์เสนาคำอภิวฑฺฒโนวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
34พระธนากรสีผาธนากโรวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
35พระวรจักร์สมยันพลวรลาโภวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
36สามเณรวุฒิพรชามนตรีวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
37สามเณรอรรถพลมะวงค์งอยวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
38สามเณรศุวัชชัยฉิมนิลวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
39พระทองแดงโสณะแสงสุทฺธาโสวัดมีชัยราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
40พระส่งศักดิ์วงษ์สรีจันทร์สิริมงฺคโลวัดมีชัยราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
41พระชลัมพลศรีบรมอาจารสุโภวัดมีชัยราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
42พระสมัยพรมเลิศปริปุญฺโณวัดประดิษฐ์ธรรมคุณคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
43สามเณรศุภกรโสณะแสงวัดศิริสว่างคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
44พระประจวบปุริเสกิตฺติปญฺโญวัดศิลาวุฒารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
45พระเจนณรงค์ศรีบุญเรืองจนฺทปญฺโญวัดศิลาวุฒารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
46พระวันชัยบุญล้ำอภิวโรวัดศิลาวุฒารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
47พระยูงทองพรมนิลธมฺมธโรวัดศิลาวุฒารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
48พระภาณุเดชไขศรีภูริวฑฺฒโนวัดหนองสวรรค์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
49พระปิยะพงษ์ท้าวพรหมปิยวณฺโณวัดหนองสวรรค์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
50พระนพรัตน์กองแก้วคถธมฺโมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู