รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๒๐ - วัดทุ่งมนศิริพลเมือง
ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ สกลนคร

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทัตเทพมณีโชติจนฺทโชโตวัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
2พระทนุพร้อมเผ่าพันธุ์อติสุโภวัดครองธรรมิการามคณะจังหวัดสกลนคร
3พระทองม้วนม่วงภาชีอจฺจาทโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
4พระทองสุขมาตราอภิญฺญาโนวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
5พระวีระชนสีระวงษ์ชุติปัญโญวัดคำเม็กพัฒนาคณะจังหวัดสกลนคร
6พระศรศิลป์ล้อมฤทธิ์สุเมโทวัดคำเม็กพัฒนาคณะจังหวัดสกลนคร
7พระอาทิตย์เดินด่วนถาวโรวัดคำเม็กพัฒนาคณะจังหวัดสกลนคร
8พระสิทธิพงษ์พรมจ้อยจนฺทสุวณฺโณวัดทุ่งมนศิริพลเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
9พระพงษ์ภิทักษ์ปตินาคาสิริปัญญาวัดทุ่งมนศิริพลเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
10พระอภิรัฐงามแสงสุขกาโมวัดทุ่งมนศิริพลเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
11พระประกิจบำรุงกลางกุสโลวัดทุ่งมนศิริพลเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
12พระอิสระเภาเวียงคำฐิตโสภโลวัดทุ่งมนศิริพลเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
13พระวุฒิชัยไสวงามฐานุตโรวัดทุ่งมนศิริพลเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
14พระสามารถอำนาจติสฺสโรวัดสงบอารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
15พระวัชรินทร์นามไตรกมฺมสุทโธวัดดอนสร้างไพรคณะจังหวัดสกลนคร
16พระแก่นเพชรคำไหลโชติธมฺโมวัดดอนสร้างไพรคณะจังหวัดสกลนคร
17พระอดุลย์ก้องเสียงกตปุญโญวัดสงบอารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
18พระสุริโยดาธาฐิตวโรวัดสงบอารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
19พระธงชัยมหาสุขุมวิปุโลวัดสงบอารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
20พระอาณัติบุษราคัมอนุตฺตโรวัดสงบอารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
21พระชยางกูรจุทะมิตโชติธมฺโมวัดสงบอารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
22พระสุวัฒน์รักษาภักดีถิรสทฺโธวัดทุ่งมนศิริพลเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
23พระชัยณรงค์ป้องคำสิงห์มนฺตชาโตวัดทุ่งมนศิริพลเมืองคณะจังหวัดสกลนคร
24สามเณรพงศกรป้องคำสิงห์วัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร