รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๙ - วัดหลุบเลา
ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระถิรวัฒน์ไร่สงัดจนฺทธมฺโมวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
2พระวุฒินามะนัยบูรพาเสฐโฐวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
3พระวินัยผ่านจังหารสุขิโตวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
4พระอรรถพลสินธุบัวคุเณสิโกวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
5พระนเรศนวลคำวงศ์เมธวํโสวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
6พระสมเพชรศรีทินถาวโรวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
7พระศราวุฒิจันทะราชสุตสโรวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
8พระทศวิทย์ฤทธิ์ธรรมฉนฺทกโรวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
9สามเณรสุวรรณลาหลายเลิศวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
10สามเณรสุทธิพงษ์มหิโภชน์วัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
11พระเฉลิมอุปพงษ์ปภสฺสโรวัดนางเติ่งคณะจังหวัดสกลนคร
12พระวัฒนาอุปรีย์พุทธญาโณวัดนางเติ่งคณะจังหวัดสกลนคร
13พระอนันต์เครือบุดดีญาณวีโรวัดนางเติ่งคณะจังหวัดสกลนคร
14พระไพรัชสุวรรณสังโสผาสุโกวัดนางเติ่งคณะจังหวัดสกลนคร
15พระวงศ์ประทีปพะยอมโจนญาโณวัดนางเติ่งคณะจังหวัดสกลนคร
16พระพระอนุชิตมุศิริอนุชิโตวัดนางเติ่งคณะจังหวัดสกลนคร
17พระนำพลกองสำลีรตินฺธโรวัดยางโล้นคณะจังหวัดสกลนคร
18พระวงศ์วาทภูมิแสงสิริจนฺโทวัดยางโล้นคณะจังหวัดสกลนคร
19พระทองอินทร์คันทะสินธ์ฉนฺทโกวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
20พระทรงวุฒิอินตาจัดกนฺตธรรมโมวัดสร้างค้อคณะจังหวัดสกลนคร
21พระณัฏฐากรเกษมสุนทรอุตฺตโรวัดสร้างค้อคณะจังหวัดสกลนคร
22พระเอกแท่งทองอคฺคปญฺโญวัดสร้างค้อคณะจังหวัดสกลนคร