รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๘ - วัดโพนสูง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระท่องเทียวสารีนันท์มหาปุญโญวัดโพนสูงคณะจังหวัดสกลนคร
2พระณัชพลทองวงษากตธมฺโมวัดโพนสูงคณะจังหวัดสกลนคร
3สามเณรทรงสิทธิ์เป้งคำภาวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
4สามเณรธีรเดชวันเดชวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
5สามเณรภานุพงศ์วงศ์ษรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
6สามเณรธวัชชัยถาวิชัยวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
7พระธีระเดชปะวาระณะเตชวโรวัดศรีชมภูคณะจังหวัดสกลนคร
8พระวีระศักดิ์ชาหอมชื่นกตคุโนวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
9พระพงษ์พิชิตกษณะสายอภินนฺโทวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
10พระพิเชษฐ์สิงห์นาครองสติสมฺปนฺโนวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
11พระเดชณรงค์งิ้วพรมคุณธมฺโมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
12พระอนันตชัยคำสงค์อินทปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
13สามเณรประสงค์มัสสาทิตย์วัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
14สามเณรภูริทัตร์หล้าแสนวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
15สามเณรบัลลังแสงส่องวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
16พระหัตถาภรณ์อุทธรักษ์ภูริญาโณวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
17พระรุ่งทวีพลีจันทร์ธมฺมพโลวัดสุวรรณราษฎร์คณะจังหวัดสกลนคร
18พระอัษฎาวุธแสงกล้ากันฺตธมฺโมวัดหนองปลิงพุ่มคณะจังหวัดสกลนคร
19พระคณาธิปดุพงษ์สิริจันโทวัดหนองปลิงพุ่มคณะจังหวัดสกลนคร
20พระสวาทหัสจันทองฐิตลาโภวัดหนองปลิงพุ่มคณะจังหวัดสกลนคร
21พระปราโมทย์เจริญชัยฐิตมโนวัดดงภูทองคณะจังหวัดสกลนคร