รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๗ - วัดศรีมงคล
ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว สกลนคร

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมบูญโพธิ์นะขนฺติโกวัดศรีชมพูคณะจังหวัดสกลนคร
2พระปรมัตถ์อินฺธิแสงปญฺญาทีโปวัดธรรมาบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
3พระชิวพัฒน์เชื้อทาทุมวิรโชวัดบึงสะพานดำคณะจังหวัดสกลนคร
4พระสมพรคำสงค์ปสาโทวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
5พระสมพงษ์แปงเสนสนฺตมโนวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
6พระพงษภัทรไพราชสูงกิตฺติโกวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
7สามเณรพุฒิพงศ์คำชมภูวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
8สามเณรเจษฎากรวัฒนวงศ์วัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
9พระเลิศมงคลชัยมุงคุณโสภโนวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
10พระคงศักดิ์รินชมภูฐิตวีโรวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
11พระเอกแดงสวัสดิ์ฐิตมโนวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
12พระจิรศักดิ์มณีนพกนฺตวีโรวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
13พระธัญญากรผงสินสุญาณพโลวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
14พระสุรชัยโจนลายดาอชิโตวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
15พระนครินทร์บำเพ็ญเพียรถิรคุโณวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
16พระวีระยุทธ์นุ่นปานปภาโสวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
17พระพันนาโคตรหาซาวปิยธโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
18พระไกรสิทธิยงอุ่นโชติกโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
19พระธรณินทร์คำรินทร์อสโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
20พระตรีธวัฒน์เกียรติกุลวัฒนะอธิปญฺโญวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
21พระพิละกุลเดชป้องหาคุตฺตรมฺโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
22พระไพบูลย์พรมหาคำสุจิณฺโณวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
23พระสุพพัตบุตรสุวรรณภทฺทิโยวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
24พระกฤติพงษ์แก้วพิลาสนฺติกโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
25พระบัวลอยเภาปงทาคุณาราโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
26พระฉัตรชัยสุพันธ์จิตกนฺตสาโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
27พระจีวรราชโภณจิตฺโตวัดทุ่งป่าผางคณะจังหวัดสกลนคร
28พระถาวรสมมากรณ์ฐิตธมฺโมวัดศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
29สามเณรวรวุฒิกุลผาวัดศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
30พระทาอุปคิวรสทฺโธวัดอินทารามคณะจังหวัดสกลนคร
31พระปรีดาวงศ์พระครูธมฺมวโรวัดอินทารามคณะจังหวัดสกลนคร
32พระพงศกรคำตลบติสสโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
33พระอัครเดชอบอุ่นอคฺรเตโชวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
34พระกรวิทย์เขียวสุวรรณภูมิสุธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
35พระนิพัฒน์พรมไพสนธ์อภิธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
36พระวิราศพุทธวงศ์โอภาโสวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
37พระเฉลิมหวาวันจานโอวาทกาโมวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
38พระอุทัยหาญจำปาอริยวํโสวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
39พระทวีสิงหาสีมหาปุญฺโญวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
40สามเณรเดชาธรสุวรรณชัยรบวัดอรุณแสงทองคณะจังหวัดสกลนคร
41พระกิตติศักดิ์นาทองชัยอจฺจาทโธวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร