รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๗ - วัดศรีมงคล
ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว สกลนคร

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุพพัตบุตรสุวรรณภทฺทิโยวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
2พระพงศกรคำตลบติสสโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
3พระกรวิทย์เขียวสุวรรณภูมิสุธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
4พระพันนาโคตรหาซาวปิยธโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
5พระพิละกุลเดชป้องหาคุตฺตรมฺโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
6พระวิราศพุทธวงศ์โอภาโสวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
7พระวีระยุทธ์นุ่นปานปภาโสวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
8พระสมบูญโพธิ์นะขนฺติโกวัดศรีชมพูคณะจังหวัดสกลนคร
9พระสมพงษ์แปงเสนสนฺตมโนวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
10พระสมพรคำสงค์ปสาโทวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
11พระพงษภัทรไพราชสูงกิตฺติโกวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
12พระสุรชัยโจนลายดาอชิโตวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
13พระอัครเดชอบอุ่นอคฺรเตโชวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
14พระอุทัยหาญจำปาอริยวํโสวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
15พระเฉลิมหวาวันจานโอวาทกาโมวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
16พระเลิศมงคลชัยมุงคุณโสภโนวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
17พระเอกแดงสวัสดิ์ฐิตมโนวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
18พระไกรสิทธิยงอุ่นโชติกโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
19พระไพบูลย์พรมหาคำสุจิณฺโณวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
20พระถาวรสมมากรณ์ฐิตธมฺโมวัดศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
21พระกฤติพงษ์แก้วพิลาสนฺติกโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
22พระกิตติศักดิ์นาทองชัยอจฺจาทโธวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
23พระคงศักดิ์รินชมภูฐิตวีโรวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
24พระจิรศักดิ์มณีนพกนฺตวีโรวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
25พระจีวรราชโภณจิตฺโตวัดทุ่งป่าผางคณะจังหวัดสกลนคร
26พระฉัตรชัยสุพันธ์จิตกนฺตสาโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
27พระชิวพัฒน์เชื้อทาทุมวิรโชวัดบึงสะพานดำคณะจังหวัดสกลนคร
28พระตรีธวัฒน์เกียรติกุลวัฒนะอธิปญฺโญวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
29พระปรีดาวงศ์พระครูธมฺมวโรวัดอินทารามคณะจังหวัดสกลนคร
30พระทวีสิงหาสีมหาปุญฺโญวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
31พระทาอุปคิวรสทฺโธวัดอินทารามคณะจังหวัดสกลนคร
32พระธรณินทร์คำรินทร์อสโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
33พระธัญญากรผงสินสุญาณพโลวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
34พระนครินทร์บำเพ็ญเพียรถิรคุโณวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
35พระนิพัฒน์พรมไพสนธ์อภิธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
36พระบัวลอยเภาปงทาคุณาราโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
37พระปรมัตถ์อินฺธิแสงปญฺญาทีโปวัดธรรมาบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
38สามเณรเจษฎากรวัฒนวงศ์วัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
39สามเณรวรวุฒิกุลผาวัดศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
40สามเณรเดชาธรสุวรรณชัยรบวัดอรุณแสงทองคณะจังหวัดสกลนคร
41สามเณรพุฒิพงศ์คำชมภูวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร