รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๗ - วัดศรีมงคล
ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว สกลนคร

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรวิทย์เขียวสุวรรณภูมิสุธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
2พระกฤติพงษ์แก้วพิลาสนฺติกโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
3พระกิตติศักดิ์นาทองชัยอจฺจาทโธวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
4พระคงศักดิ์รินชมภูฐิตวีโรวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
5พระจิรศักดิ์มณีนพกนฺตวีโรวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
6พระจีวรราชโภณจิตฺโตวัดทุ่งป่าผางคณะจังหวัดสกลนคร
7พระฉัตรชัยสุพันธ์จิตกนฺตสาโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
8พระชิวพัฒน์เชื้อทาทุมวิรโชวัดบึงสะพานดำคณะจังหวัดสกลนคร
9พระตรีธวัฒน์เกียรติกุลวัฒนะอธิปญฺโญวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
10พระถาวรสมมากรณ์ฐิตธมฺโมวัดศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
11พระทวีสิงหาสีมหาปุญฺโญวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
12พระทาอุปคิวรสทฺโธวัดอินทารามคณะจังหวัดสกลนคร
13พระธรณินทร์คำรินทร์อสโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
14พระธัญญากรผงสินสุญาณพโลวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
15พระนครินทร์บำเพ็ญเพียรถิรคุโณวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
16พระนิพัฒน์พรมไพสนธ์อภิธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
17พระบัวลอยเภาปงทาคุณาราโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
18พระปรมัตถ์อินฺธิแสงปญฺญาทีโปวัดธรรมาบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
19พระปรีดาวงศ์พระครูธมฺมวโรวัดอินทารามคณะจังหวัดสกลนคร
20พระพงศกรคำตลบติสสโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
21พระพงษภัทรไพราชสูงกิตฺติโกวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
22พระพันนาโคตรหาซาวปิยธโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
23พระพิละกุลเดชป้องหาคุตฺตรมฺโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
24สามเณรพุฒิพงศ์คำชมภูวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
25สามเณรวรวุฒิกุลผาวัดศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
26พระวิราศพุทธวงศ์โอภาโสวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
27พระวีระยุทธ์นุ่นปานปภาโสวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
28พระสมบูญโพธิ์นะขนฺติโกวัดศรีชมพูคณะจังหวัดสกลนคร
29พระสมพงษ์แปงเสนสนฺตมโนวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
30พระสมพรคำสงค์ปสาโทวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
31พระสุพพัตบุตรสุวรรณภทฺทิโยวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
32พระสุรชัยโจนลายดาอชิโตวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
33พระอัครเดชอบอุ่นอคฺรเตโชวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
34พระอุทัยหาญจำปาอริยวํโสวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
35สามเณรเจษฎากรวัฒนวงศ์วัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
36พระเฉลิมหวาวันจานโอวาทกาโมวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
37สามเณรเดชาธรสุวรรณชัยรบวัดอรุณแสงทองคณะจังหวัดสกลนคร
38พระเลิศมงคลชัยมุงคุณโสภโนวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
39พระเอกแดงสวัสดิ์ฐิตมโนวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
40พระไกรสิทธิยงอุ่นโชติกโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
41พระไพบูลย์พรมหาคำสุจิณฺโณวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร