รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๗ - วัดศรีมงคล
ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว สกลนคร

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเดชาธรสุวรรณชัยรบวัดอรุณแสงทองคณะจังหวัดสกลนคร
2สามเณรวรวุฒิกุลผาวัดศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
3สามเณรเจษฎากรวัฒนวงศ์วัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
4สามเณรพุฒิพงศ์คำชมภูวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
5พระจิรศักดิ์มณีนพกนฺตวีโรวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
6พระฉัตรชัยสุพันธ์จิตกนฺตสาโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
7พระพงษภัทรไพราชสูงกิตฺติโกวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
8พระสมบูญโพธิ์นะขนฺติโกวัดศรีชมพูคณะจังหวัดสกลนคร
9พระบัวลอยเภาปงทาคุณาราโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
10พระพิละกุลเดชป้องหาคุตฺตรมฺโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
11พระธัญญากรผงสินสุญาณพโลวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
12พระถาวรสมมากรณ์ฐิตธมฺโมวัดศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
13พระเอกแดงสวัสดิ์ฐิตมโนวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
14พระคงศักดิ์รินชมภูฐิตวีโรวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
15พระพงศกรคำตลบติสสโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
16พระนครินทร์บำเพ็ญเพียรถิรคุโณวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
17พระปรีดาวงศ์พระครูธมฺมวโรวัดอินทารามคณะจังหวัดสกลนคร
18พระปรมัตถ์อินฺธิแสงปญฺญาทีโปวัดธรรมาบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
19พระวีระยุทธ์นุ่นปานปภาโสวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
20พระสมพรคำสงค์ปสาโทวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
21พระพันนาโคตรหาซาวปิยธโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
22พระสุพพัตบุตรสุวรรณภทฺทิโยวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
23พระทวีสิงหาสีมหาปุญฺโญวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
24พระทาอุปคิวรสทฺโธวัดอินทารามคณะจังหวัดสกลนคร
25พระชิวพัฒน์เชื้อทาทุมวิรโชวัดบึงสะพานดำคณะจังหวัดสกลนคร
26พระสมพงษ์แปงเสนสนฺตมโนวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
27พระกฤติพงษ์แก้วพิลาสนฺติกโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
28พระไพบูลย์พรมหาคำสุจิณฺโณวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
29พระกรวิทย์เขียวสุวรรณภูมิสุธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
30พระอัครเดชอบอุ่นอคฺรเตโชวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
31พระกิตติศักดิ์นาทองชัยอจฺจาทโธวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
32พระสุรชัยโจนลายดาอชิโตวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
33พระตรีธวัฒน์เกียรติกุลวัฒนะอธิปญฺโญวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
34พระนิพัฒน์พรมไพสนธ์อภิธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
35พระอุทัยหาญจำปาอริยวํโสวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
36พระธรณินทร์คำรินทร์อสโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
37พระไกรสิทธิยงอุ่นโชติกโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
38พระจีวรราชโภณจิตฺโตวัดทุ่งป่าผางคณะจังหวัดสกลนคร
39พระเลิศมงคลชัยมุงคุณโสภโนวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
40พระวิราศพุทธวงศ์โอภาโสวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
41พระเฉลิมหวาวันจานโอวาทกาโมวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร