รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๗ - วัดศรีมงคล
ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว สกลนคร

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระถาวรสมมากรณ์ฐิตธมฺโมวัดศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
2พระจีวรราชโภณจิตฺโตวัดทุ่งป่าผางคณะจังหวัดสกลนคร
3พระทาอุปคิวรสทฺโธวัดอินทารามคณะจังหวัดสกลนคร
4พระปรีดาวงศ์พระครูธมฺมวโรวัดอินทารามคณะจังหวัดสกลนคร
5สามเณรวรวุฒิกุลผาวัดศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
6พระเฉลิมหวาวันจานโอวาทกาโมวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
7พระอุทัยหาญจำปาอริยวํโสวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
8พระทวีสิงหาสีมหาปุญฺโญวัดสุทธานิวาสคณะจังหวัดสกลนคร
9พระพงศกรคำตลบติสสโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
10พระอัครเดชอบอุ่นอคฺรเตโชวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
11สามเณรเดชาธรสุวรรณชัยรบวัดอรุณแสงทองคณะจังหวัดสกลนคร
12พระกรวิทย์เขียวสุวรรณภูมิสุธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
13พระนิพัฒน์พรมไพสนธ์อภิธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
14พระวิราศพุทธวงศ์โอภาโสวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
15พระวีระยุทธ์นุ่นปานปภาโสวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
16พระพันนาโคตรหาซาวปิยธโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
17พระไกรสิทธิยงอุ่นโชติกโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
18พระธรณินทร์คำรินทร์อสโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
19พระตรีธวัฒน์เกียรติกุลวัฒนะอธิปญฺโญวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
20พระพิละกุลเดชป้องหาคุตฺตรมฺโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
21พระไพบูลย์พรมหาคำสุจิณฺโณวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
22พระสุพพัตบุตรสุวรรณภทฺทิโยวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
23พระกฤติพงษ์แก้วพิลาสนฺติกโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
24พระบัวลอยเภาปงทาคุณาราโมวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
25พระฉัตรชัยสุพันธ์จิตกนฺตสาโรวัดพุทธโมกพลารามคณะจังหวัดสกลนคร
26พระสมพรคำสงค์ปสาโทวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
27พระสมพงษ์แปงเสนสนฺตมโนวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
28พระพงษภัทรไพราชสูงกิตฺติโกวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
29สามเณรพุฒิพงศ์คำชมภูวัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
30สามเณรเจษฎากรวัฒนวงศ์วัดนาเดื่อคณะจังหวัดสกลนคร
31พระเลิศมงคลชัยมุงคุณโสภโนวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
32พระคงศักดิ์รินชมภูฐิตวีโรวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
33พระเอกแดงสวัสดิ์ฐิตมโนวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
34พระจิรศักดิ์มณีนพกนฺตวีโรวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
35พระธัญญากรผงสินสุญาณพโลวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
36พระสุรชัยโจนลายดาอชิโตวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
37พระนครินทร์บำเพ็ญเพียรถิรคุโณวัดยอดลำธารคณะจังหวัดสกลนคร
38พระสมบูญโพธิ์นะขนฺติโกวัดศรีชมพูคณะจังหวัดสกลนคร
39พระกิตติศักดิ์นาทองชัยอจฺจาทโธวัดหนองส่านคณะจังหวัดสกลนคร
40พระชิวพัฒน์เชื้อทาทุมวิรโชวัดบึงสะพานดำคณะจังหวัดสกลนคร
41พระปรมัตถ์อินฺธิแสงปญฺญาทีโปวัดธรรมาบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร