รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๖ - วัดศรีสุพรรณ
ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ สกลนคร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระฤทธิเกียรติพลราชมธมฺมรํสีวัดศรีบุญเรืองใต้คณะจังหวัดสกลนคร
2พระประภัสพลลาชมปภสฺสโรวัดป่าอัมพวันคณะจังหวัดสกลนคร
3พระเดชาธรพลราชมจรณสมฺปนฺโนวัดป่าอัมพวันคณะจังหวัดสกลนคร
4พระพิสิษฐ์คำเพชรวิชฺชาธโรวัดป่าอัมพวันคณะจังหวัดสกลนคร
5พระสุพจน์สวัสดีขนฺติโกวัดนวกะภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
6พระอุทัยหาญธงไชยเขมงฺกโรวัดศรีแก้วคณะจังหวัดสกลนคร
7พระดุสิตยางธิสารจนฺทโชโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
8พระประวัติลีทองเตชวโรวัดศรีบุญเรืองใต้คณะจังหวัดสกลนคร
9พระยงยุทธกฤษณ์สุวรรณเทวธมฺโมวัดโคกนาดีคณะจังหวัดสกลนคร
10พระเกษมแก้วชุมภูสจฺจวโรวัดโคกนาดีคณะจังหวัดสกลนคร
11พระสมศักดิ์ทองประดิษฐ์ปภสฺสโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
12พระหงวนพรหมภาฉินฺนาลโยวัดศรีบุญเรืองเหนือคณะจังหวัดสกลนคร
13พระคมศักดิ์ประสารทณวุฒฺโฑวัดด่านม่วงคำคณะจังหวัดสกลนคร
14พระวิชญะอ้วนแก้วจิตฺตปญฺโญวัดศรีสว่างคณะจังหวัดสกลนคร
15สามเณรนทีเฮียงราชวัดศรีสว่างคณะจังหวัดสกลนคร
16พระประพิศดาสุภีอภินนฺโทวัดถ้ำแก่นจันทน์คณะจังหวัดสกลนคร
17พระเข็มชัยแพงดีจารุวํโสวัดถ้ำแก่นจันทน์คณะจังหวัดสกลนคร
18สามเณรสมชัยหาญมนตรีวัดถ้ำแก่นจันทน์คณะจังหวัดสกลนคร
19พระชัยวิชญ์พัตรสิงห์สิริวิชฺชโยวัดถ้ำแก่นจันทน์คณะจังหวัดสกลนคร
20พระพิชากรณ์ชุมขวัญสุวทฺฒโนวัดถ้ำแก่นจันทน์คณะจังหวัดสกลนคร