รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๕ - วัดสระแก้ววารีราม
ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ สกลนคร

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญเทียมสีลามหาปุญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
2พระทนงค์วงค์โอดอิทฺธิเตโชวัดศรีมณีวัลย์คณะจังหวัดสกลนคร
3พระมาโนชศรีรวรรณปาสาโทวัดภูเงินคณะจังหวัดสกลนคร
4พระชาติชายศรีโยเรือองโชติโยวัดประสิทธิ์สังวรคณะจังหวัดสกลนคร
5พระอำนาจจำปาลาอภิปญฺโณวัดราษฎร์นิยมคณะจังหวัดสกลนคร
6พระพิทักษ์คำผองปญฺญาวโรวัดไตรทองคณะจังหวัดสกลนคร
7พระชาติชายโฮมวงศ์สุธมฺโมวัดรามวิทยาลัยคณะจังหวัดสกลนคร
8พระรณชัยเบิกศรีใสติกฺขวีโรวัดรามวิทยาลัยคณะจังหวัดสกลนคร
9พระจักรกฤษโพธิ์สาวังนนฺทสาโรวัดศรีโพธิ์คำคณะจังหวัดสกลนคร
10พระมนูญสุรินราชโรจนธมฺโมวัดโคกสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
11พระรัตนพลนวลเพ็ญวิสารโธวัดราษฎร์นิยมคณะจังหวัดสกลนคร
12สามเณรชาญชัยศิริมาตรวัดป่าโจดคณะจังหวัดสกลนคร
13สามเณรอนุชิตบุญคำวัดพระธาตุศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
14สามเณรโชติพิพัฒน์ทัศครวัดพระธาตุศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
15สามเณรเดี่ยวชัยสมบัติศรีวัดพระธาตุศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
16สามเณรตรีเนตรนนทเสนวัดพระธาตุศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
17สามเณรวรพจน์ทวีวงศ์สุนทรวัดพระธาตุศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
18สามเณรธเนศกาญบุตรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
19สามเณรเขมทัตแพงศรีวัดป่าโจดคณะจังหวัดสกลนคร
20สามเณรเฉลิมลาภโพธิ์จันทร์วัดราษฎร์ประดิษฐ์คณะจังหวัดสกลนคร
21สามเณรรัฐภูมิคุณสักดิ์วัดป่าโจดคณะจังหวัดสกลนคร
22สามเณรพงศกรเคียงวงค์วัดพระธาตุศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
23สามเณรภูริณัฐแก้วก่าวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
24สามเณรวรรณกรมีแวววัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
25สามเณรวรวิชโคตรนวนวัดโนนฤาษีคณะจังหวัดสกลนคร
26สามเณรสุรชัยจิตระงับวัดพระธาตุศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
27สามเณรเอกรินทร์สมพรวัดโนนกลางคณะจังหวัดสกลนคร
28สามเณรอรรธพลอุผาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดสกลนคร
29สามเณรธีระวัตร์สมปองวัดโนนกลางคณะจังหวัดสกลนคร
30สามเณรธีระยุทธเจ๊ะดาโอ๊ะวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
31สามเณรธวัชชัยมูลยาพอวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
32สามเณรธนวัฒน์ทัศมีวัดพระธาตุศรีมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
33สามเณรธนวัฒน์สักขาพรมวัดศรีโพธิ์คำคณะจังหวัดสกลนคร
34สามเณรณัฐนนท์มุกดาพันธ์วัดทวีวิทยารามคณะจังหวัดสกลนคร
35สามเณรณัฐพลศรีบัวพระวัดทวีวิทยารามคณะจังหวัดสกลนคร
36สามเณรณรงค์ฤทธิ์วารีย์วัดป่าโจดคณะจังหวัดสกลนคร
37สามเณรทินภัทรสักขาพรมวัดศรีโพธิ์คำคณะจังหวัดสกลนคร
38สามเณรกชกรท่อนจันทร์วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
39สามเณรเกรียงไกรเมฆสุวรรณวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
40สามเณรธนาวุฒิสิงหาดวัดโนนฤาษีคณะจังหวัดสกลนคร
41สามเณรธีรภัทรอัคราชวัดสระแก้ววารีรามคณะจังหวัดสกลนคร