รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๔ - วัดเขื่อนบุบผาราม
ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกู่แก้วพลราชมกุสลจิตฺโตวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
2พระอภิชาตเขินพลกรังวิสุทฺโธวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
3พระทินกรทองทิพย์ชุตินฺธโรวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
4พระชิมณุพงค์วงศ์กาฬสินธุ์มหาปญฺโญวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
5พระจิรพงษ์เดชฤาชาจิรวฑฺฒโนวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
6พระอำพรมุ่งงามมหาปญฺโญวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
7พระสถิตแสงเนตรมหาสกฺโกวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
8พระทัยมุ่งงามธมฺมธีโรวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
9พระณรงค์ชัยไชยสุขอาริโยวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
10พระระพีพัฒน์คำสร้างอภิปญฺโญวัดวิไลคณะจังหวัดสกลนคร
11พระอนุชาอายุศรีญาณวีโรวัดเขื่อนสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
12พระวินิจลีทองวิสุทโธวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
13พระราภีย์ขาวละครธมฺมทีโปวัดโพธิญาณคณะจังหวัดสกลนคร
14พระปฏิวัติลีทองขนฺติโกวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
15พระแสงจันทร์ลีทองภูริปญฺโญวัดเขื่อนบุบผารามคณะจังหวัดสกลนคร
16พระเสถียรสัพโสจารุธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
17พระวรรณภรเหลาพรมจารธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
18พระศุภกิจสุวรรณชัยรบโชติธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
19พระพงษ์สันต์โพศรีประสานขนฺติโกวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
20พระสุภวัชโพธิศรีเตชธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร