รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๔ - วัดเขื่อนบุบผาราม
ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรรณภรเหลาพรมจารธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
2พระแสงจันทร์ลีทองภูริปญฺโญวัดเขื่อนบุบผารามคณะจังหวัดสกลนคร
3พระเสถียรสัพโสจารุธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
4พระอำพรมุ่งงามมหาปญฺโญวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
5พระอภิชาตเขินพลกรังวิสุทฺโธวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
6พระอนุชาอายุศรีญาณวีโรวัดเขื่อนสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
7พระสุภวัชโพธิศรีเตชธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
8พระสถิตแสงเนตรมหาสกฺโกวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
9พระศุภกิจสุวรรณชัยรบโชติธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
10พระวินิจลีทองวิสุทโธวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
11พระกู่แก้วพลราชมกุสลจิตฺโตวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
12พระราภีย์ขาวละครธมฺมทีโปวัดโพธิญาณคณะจังหวัดสกลนคร
13พระระพีพัฒน์คำสร้างอภิปญฺโญวัดวิไลคณะจังหวัดสกลนคร
14พระพงษ์สันต์โพศรีประสานขนฺติโกวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
15พระปฏิวัติลีทองขนฺติโกวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
16พระทินกรทองทิพย์ชุตินฺธโรวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
17พระทัยมุ่งงามธมฺมธีโรวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
18พระณรงค์ชัยไชยสุขอาริโยวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
19พระชิมณุพงค์วงศ์กาฬสินธุ์มหาปญฺโญวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
20พระจิรพงษ์เดชฤาชาจิรวฑฺฒโนวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร