รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๔ - วัดเขื่อนบุบผาราม
ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระราภีย์ขาวละครธมฺมทีโปวัดโพธิญาณคณะจังหวัดสกลนคร
2พระระพีพัฒน์คำสร้างอภิปญฺโญวัดวิไลคณะจังหวัดสกลนคร
3พระทินกรทองทิพย์ชุตินฺธโรวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
4พระกู่แก้วพลราชมกุสลจิตฺโตวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
5พระทัยมุ่งงามธมฺมธีโรวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
6พระอำพรมุ่งงามมหาปญฺโญวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
7พระแสงจันทร์ลีทองภูริปญฺโญวัดเขื่อนบุบผารามคณะจังหวัดสกลนคร
8พระปฏิวัติลีทองขนฺติโกวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
9พระวินิจลีทองวิสุทโธวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
10พระชิมณุพงค์วงศ์กาฬสินธุ์มหาปญฺโญวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
11พระเสถียรสัพโสจารุธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
12พระศุภกิจสุวรรณชัยรบโชติธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
13พระอนุชาอายุศรีญาณวีโรวัดเขื่อนสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
14พระอภิชาตเขินพลกรังวิสุทฺโธวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
15พระจิรพงษ์เดชฤาชาจิรวฑฺฒโนวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
16พระวรรณภรเหลาพรมจารธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
17พระสถิตแสงเนตรมหาสกฺโกวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
18พระสุภวัชโพธิศรีเตชธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
19พระพงษ์สันต์โพศรีประสานขนฺติโกวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
20พระณรงค์ชัยไชยสุขอาริโยวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร