รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๔ - วัดเขื่อนบุบผาราม
ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกู่แก้วพลราชมกุสลจิตฺโตวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
2พระจิรพงษ์เดชฤาชาจิรวฑฺฒโนวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
3พระชิมณุพงค์วงศ์กาฬสินธุ์มหาปญฺโญวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
4พระณรงค์ชัยไชยสุขอาริโยวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดสกลนคร
5พระทัยมุ่งงามธมฺมธีโรวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
6พระทินกรทองทิพย์ชุตินฺธโรวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
7พระปฏิวัติลีทองขนฺติโกวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
8พระพงษ์สันต์โพศรีประสานขนฺติโกวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
9พระระพีพัฒน์คำสร้างอภิปญฺโญวัดวิไลคณะจังหวัดสกลนคร
10พระราภีย์ขาวละครธมฺมทีโปวัดโพธิญาณคณะจังหวัดสกลนคร
11พระวรรณภรเหลาพรมจารธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
12พระวินิจลีทองวิสุทโธวัดบูรพารามคณะจังหวัดสกลนคร
13พระศุภกิจสุวรรณชัยรบโชติธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
14พระสถิตแสงเนตรมหาสกฺโกวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
15พระสุภวัชโพธิศรีเตชธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
16พระอนุชาอายุศรีญาณวีโรวัดเขื่อนสามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
17พระอภิชาตเขินพลกรังวิสุทฺโธวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
18พระอำพรมุ่งงามมหาปญฺโญวัดนาเวงคณะจังหวัดสกลนคร
19พระเสถียรสัพโสจารุธมฺโมวัดศรีโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร
20พระแสงจันทร์ลีทองภูริปญฺโญวัดเขื่อนบุบผารามคณะจังหวัดสกลนคร