รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๓ - วัดเจริญศรี
ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง สกลนคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมพารจันทะไชยยติกโรวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
2พระกุญชรอะรัญกนฺโตภาโสวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
3พระเสือสิงโตรตนปญฺโญวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
4พระประดวนกลางนอกจิตฺติสกฺโกวัดหนองลาดคณะจังหวัดสกลนคร
5พระผดุงศักดิ์เปลี่ยนชัยทนฺตจิตฺโตวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
6พระชาตรีคล่องแคล่วเขมปญฺโญวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
7พระปัญญาวาระทันอธิจิตฺโตวัดปทุมรัตนารามคณะจังหวัดสกลนคร
8พระธีระพงษ์ผ่องระนาดธีรธมฺโมวัดปทุมรัตนารามคณะจังหวัดสกลนคร
9พระพัชชาไสยาศรีพุทฺธกโรวัดปทุมรัตนารามคณะจังหวัดสกลนคร
10สามเณรศิววงศ์เห็มวิจิตรวัดปทุมรัตนารามคณะจังหวัดสกลนคร
11พระเอกรัตน์ธรรมวงษ์ชุติปญฺโญวัดปทุมรัตนารามคณะจังหวัดสกลนคร
12พระสมพรศรีจะนทร์จนฺทปชฺโชโตวัดอัมพวันคณะจังหวัดสกลนคร
13พระวันภูสีดินกิตฺติปาโลวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
14พระวิมานฤทธิผลผลสมฺปญฺโนวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
15พระบัวทองไชยโกฏิปทุโมวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
16พระไชยรัชพ่อไชยราชกนฺตสาโรวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
17สามเณรบุญยืนแสนนามวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
18พระพลสิงห์คำมาจิตฺตกาโลวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
19พระไพโรจณ์กฎอ่อนวรธโณวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
20พระพูลแสงกล้าอติวีโรวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
21พระนุกูลพานทองมุทิโตวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
22พระประดิษฐ์นารักษ์กิตฺติคุตฺโตวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
23สามเณรสาลีจันทรชาวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
24พระนาวินเบิกบานดีถาวโรวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
25พระอ่อนศรีทาประจิตรอาทโรวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
26พระมานะแก้วกันหาสุเขสิโนวัดศรีคูณคณะจังหวัดสกลนคร
27พระเกรียงใจแก้วกันหาฐิตคุโณวัดเทพสถานคณะจังหวัดสกลนคร
28พระกฤษฎาพรมมทันกลฺยาณคุตฺโตวัดเทพสถานคณะจังหวัดสกลนคร
29พระสวรรค์จันเทพปญฺญาธีโปวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
30พระพฤหัสศรีทุมมีติสฺสวโรวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
31พระชัชดาใจเพียรพุทฺธสโรวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
32พระเขมกรบัวอุบลธมฺเขมิโกวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
33พระสงวนคงศิลาธนญาโณวัดสมสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
34พระธวัชผิวฝ้ายโชติปาโลวัดศรีวิไลย์คณะจังหวัดสกลนคร
35พระทนงศักดิ์ขุนศรีสิริวณฺโณวัดศรีวิไลย์คณะจังหวัดสกลนคร
36พระพรชัยผิวฝ้ายปญฺญาวโรวัดศรีวิไลย์คณะจังหวัดสกลนคร
37พระองอาจเวฬุวะนารักษ์จารุธมฺโมวัดสมสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
38พระทรงศักดิ์สีสินโทปญฺญาวุโธวัดสมสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
39พระประนอมบุญศรีสิริปญฺโญวัดสมสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
40พระจิมบุญสอนปญฺญาพโลวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
41พระวัชระพงษ์ลีพรมฐิตวโรวัดเจริญสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
42พระเสถียรสุธงษสาอภิวฑฺฒโนวัดศิริสมภรณ์คณะจังหวัดสกลนคร
43พระทศพรปัตเทสากิตฺติภทฺโทวัดศิริสมภรณ์คณะจังหวัดสกลนคร
44พระธนาสุโพธิ์อภิปฺปสนฺโนวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
45พระประจักรลิพลขนฺติธมฺโมวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
46พระสมพรภูมิไชสงอคฺควโรวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
47พระบุญจันทร์พิมพนอมปริปุณฺโณวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
48พระอลงกรณ์ด้วงทองมหาปญฺโญวัดเจริญศรีคณะจังหวัดสกลนคร
49พระสุมใจภูทีสุมโนวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดสกลนคร